Akce již proběhla.

Novéna ke sv. Fruktuosovi

11. 2. 2011 22:10

Další novénou, kterou jsme pro vás připravili, je novéna ke sv. Fruktuosovi. Modlili jsme se ji už v lednu, ale tady najdete všechny texty pohromadě, pokud byste se ji chtěli modlit i v budoucnosti.


1. den  novény ke sv. Fruktuosovi – Důvod pro větší naději

Čtení z Písma: Flp 1,2-11
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím; jsem vděčen za vaši účast na díle evangelia od prvního dne až doposud a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Vždyť právem tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti, i když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium. Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši.
A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží.

Text o sv. Fruktuosovi
Kardinál Julian Herranze, který mne zastupuje jako zvláštní pověřenec, na znamení mé blízkosti a lásky Vám (otče arcibiskupe) přináší můj vřelý pozdrav, stejně jako kněžím, řeholníkům, řeholnicím a věřícím této milované místní církve. Byli jsme spolu spojeni v tomto jubilejním roce milostí, za nějž děkujeme Pánu. Dnes končí rok milosti, kterým jsme chtěli oslavit 1750 let od mučednické smrti sv. Fruktuosa, biskupa tohoto staroslavného sídla, a jeho svaté jáhny Eulogia a Augura.
Svatá památka těchto mučedníků nás vede k úvaze o společenství, které na počátku přijalo křesťanství, poselství evangelia předané apoštoly. Bylo schopno vyznávat, žít a slavit svou víru beze strachu, a to i v prostředí nepřátelském a bez porozumění. Svědectví těch, kteří prolili krev pro Krista, nadále osvěcuje a posiluje víru církve, protože ukazuje bez kompromisů, jaký je smysl a plnost naší existence, jaký máme důvod pro větší naději a oč větší je radost z niterného vztahu s Bohem, který je zdrojem života. (srov. Spe salvi, 27)
(Z dopisu Benedikta XVI. k jubilejnímu roku sv. Fruktuosa, 2009)

Přímluvné litanie
Sv. Fruktuose, přimlouvej se za nás.
Sv. Eulogie, přimlouvej se za nás.
Sv. Augure, přimlouvej se za nás.
Sv. Teklo, přimlouvej se za nás.
Sv. Pavle, přimlouvej se za nás.
Všichni svatí a světice Boží, přimlouvejte se za nás.

Modleme se:
Všemohoucí, věčný Bože, tys dával svatému Fruktuosovi a jeho druhům sílu, aby statečně snášeli utrpení pro Krista a víru v něho potvrdili mučednickou smrtí; dej i nám slabým svou božskou pomoc, abychom tě statečně vyznávali svým životem. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.
Závěr:
Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen.

2. den novény ke sv. Fruktuosovi – Modlete se neustále

Čtení z Písma: 2Sol 3,1-5
A tak, bratří, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí. Neboť ne všichni věří.  Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. Spoléháme na vás v Pánu, že konáte a budete konat, co přikazujeme. A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově.

Text o sv. Fruktuosovi
Za vlády konzula Emiliana a Bassa, v neděli 16. ledna byli zajati biskup Fruktuosus, a jeho jáhni Eulogius a Augurus. Když pretoriánští důstojníci Aurelius, Festucius, Aelius, Pollentius, Donatus a Maximus vstoupili do domu, zastihli biskupa Fruktuosa v jeho pokoji. Uslyšel jejich kroky, okamžitě vstal, vzal své sandály a vyšel ven směrem k důstojníkům. Vojáci mu řekli: „Půjdete s námi, neboť konzul vás nařídil předvést s vašimi jáhny.“  Fruktuosus jim odpověděl: „Půjdu s vámi, ale dovolte mi pouze, abych se obul.“  Vojáci odpověděli: „Když si to přejete, obujte se.“
Když dorazili na určené místo, Fruktuosus byl uvězněn. Jistý si (mučednickou) korunou, ke které byl povolán, avšak šťastný, neustále se modlil. Bratři jej navštěvovali, dávali mu jíst a prosili ho, aby na ně pamatoval v modlitbách.

Přímluvné litanie
Sv. Fruktuose, přimlouvej se za nás.
Sv. Eulogie, přimlouvej se za nás.
Sv. Augure, přimlouvej se za nás.
Sv. Teklo, přimlouvej se za nás.
Sv. Pavle, přimlouvej se za nás.
Všichni svatí a světice Boží, přimlouvejte se za nás.

Modleme se:
Všemohoucí, věčný Bože, tys dával svatému Fruktuosovi a jeho druhům sílu, aby statečně snášeli utrpení pro Krista a víru v něho potvrdili mučednickou smrtí; dej i nám slabým svou božskou pomoc, abychom tě statečně vyznávali svým životem. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.
Závěr:
Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen.


3. den novény ke sv. Fruktuosovi - Vyznání víry

Čtení z Písma: Dt 5,6- 9
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.
Zj 9,20-21 A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat; neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudností ani krádeží.

Text o sv. Fruktuosovi
Nazítří byl pokřtěn ve vězení bratr jménem Rogatianus. Ve vězení strávili šest dní. V pátek 21. ledna byli vyvedeni, aby vyznali víru.  Konzul Aemilianus řekl: „Předveďte Fruktuosa, Augura a Eulogia.“  Oni okamžitě zvolali: „Zde jsme!“ Konzul  Aemilianus oslovil Fruktuosa:  „Víš, co císař nařídil?“ Frukutosus odpověděl: „Nezajímám se o to, co nařídil, protože jsem křesťan!“  Konzul  Aemilianus mu řekl: „Je nařízeno klanět se bohům.“  Fruktuosus jej ujistil: „Já se klaním jedinému Bohu, Stvořiteli nebe a země a všeho, co existuje.“ Aemilianus naléhal:  „Nevíš snad, že existují bohové?“  Fruktuosus odpověděl:  „Nevím.“ Amilianus jej varoval: „Budeš to vědět později.“ Frukutosus se obrátil k Bohu a začal se tiše modlit.  Konzul Aemilianus zvolal: „Všichni poslouchejte, bojte se bohů a pokloňte se jim na místě uctívání. Skloňte se před sochou císaře!“
Konzul Aemilianus se zaměřil na Augura: „Neposlouchej Fruktuosova slova.“ Augurus řekl: „Klaním se pouze Bohu všemohoucímu.“ 
Konzul se obrátil na Euloga: „Jak je možné, že ctíš Fruktuosa?“  Eulogius odpověděl: „Já neprokazuji úctu Fruktuosovi, ale klaním se tomu, kterému se Fruktuosus klaní.“ 
Konzul Aemilianus se znovu podíval na Fruktuosa: „ Ty jsi biskup?“  Fruktuosus pevně odvětil: „Ano, jsem!“ Aemilianus ukončil výslech řka: „Byl jsi jím!“ A nařídil je odvést na hranici.

Přímluvné litanie
Sv. Fruktuose, přimlouvej se za nás.
Sv. Eulogie, přimlouvej se za nás.
Sv. Augure, přimlouvej se za nás.
Sv. Teklo, přimlouvej se za nás.
Sv. Pavle, přimlouvej se za nás.
Všichni svatí a světice Boží, přimlouvejte se za nás.

Modleme se:
Všemohoucí, věčný Bože, tys dával svatému Fruktuosovi a jeho druhům sílu, aby statečně snášeli utrpení pro Krista a víru v něho potvrdili mučednickou smrtí; dej i nám slabým svou božskou pomoc, abychom tě statečně vyznávali svým životem. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.
Závěr:
Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen.

4. den novény ke sv. Fruktuosovi - Slavit Nejsvětější oběť

Čtení z Písma: 1 Kor 11,23-26
Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“ Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku.“ Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.

Text o sv. Fruktuosovi
A zatímco Fruktuosus a jeho jáhnové byli vedeni do amfiteátru, zármutek lidí kvůli biskupu Fruktuosovi rostl, neboť jej milovali stále více, a to nejen bratří, ale také ostatní lid. Mocí Ducha Svatého se Fruktuosus stal obrazem biskupa jako apoštol Pavel, učitel národů. Také proto ti, kteří si byli vědomi velké slávy, jíž dosáhl, včetně vojáků, více se radovali, než by byli smutní.
Fruktuosus řekl:  „Zdalipak by bylo možné zakončit náš čas slavením Večeře Páně?“
Bylo mezi desátou až jedenáctou hodinou ranní.  I přestože byla středa a také navzdory věznění slavil bohoslužbu, a poté s pokojem a radostí doufal, že ji završí v ráji, který Bůh připravil pro své vyvolené, s mučedníky a proroky.
Poslední zastavení (jejich křížové cesty) nastalo v pátek.
Po příchodu do amfiteátru se za ním prodral mezi vojáky lektor Augustus a s pláčem jej prosil, aby mu směl rozvázat opánky. Tento požehnaný mučedník mu laskavě odvětil: „Děkuji ti, zuji se sám.“
Když již byl bosý, přistoupil k němu voják jménem Felix, který patřil mezi bratry, uchopil jej za ruku a žádal ho, aby na něj pamatoval. Se zvučným hlasem, který slyšeli všichni všem kolem něj, odpověděl:
„Musím tě nést v sobě Církvi obecná, od východu na západ.“

Přímluvné litanie
Sv. Fruktuose, přimlouvej se za nás.
Sv. Eulogie, přimlouvej se za nás.
Sv. Augure, přimlouvej se za nás.
Sv. Teklo, přimlouvej se za nás.
Sv. Pavle, přimlouvej se za nás.
Všichni svatí a světice Boží, přimlouvejte se za nás.

Modleme se:
Všemohoucí, věčný Bože, tys dával svatému Fruktuosovi a jeho druhům sílu, aby statečně snášeli utrpení pro Krista a víru v něho potvrdili mučednickou smrtí; dej i nám slabým svou božskou pomoc, abychom tě statečně vyznávali svým životem. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.
Závěr:
Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen.

5. den novény ke sv. Fruktuosovi – Koruna vítězství

Čtení z Písma: Dan 3, 16-19
Šadrak, Méšak a Abed-nego odpověděli králi: „Nebúkadnesare, nám není třeba dávat ti odpověď.  Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloníme.“ Tu se Nebúkadnesar velice rozlítil a výraz jeho tváře se vůči Šadrakovi, Méšakovi a Abed-negovi změnil. Rozkázal vytopit pec sedmkrát víc, než se obvykle vytápěla.
1Petr  1,3-5
Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase.

Text o sv. Fruktuosovi
Dříve, než přijal nevadnoucí věnec slávy a korunu vítězství, spíše než trest, v přítomnosti vojáků na prahu amfiteátru, když jej mohli bratří slyšet naposled, zvolal Fruktuosus inspirován Duchem Svatým promlouvajícím skrze něj:  „Již nikdy vám nebude scházet pastýř ani Pánova věrná zaslíbení, nyní nebo v čase budoucím. To, co vidíte dnes, je jen přechodná slabost.“
Těšíce své bratry došli spásy skrze radostné mučednictví, jehož ovoce je zaslíbeno v Písmu. Stali se podobnými Ananiáši, Azariáši a Misaeli, protože v těchto posledních chvílích ukázali jasně slávu Nejsvětější Trojice. Obklopeni plameny pozemského ohně byli v přítomnosti Otce posilováni Synem a planuli ohněm Ducha Svatého. Fruktuosus pozvedl k požehnání své ruce, neboť oheň rozvázal jeho pouta. S vírou ve vzkříšení padl v modlitbě na kolena se stejným gestem vítězství jako ukřižovaný Pán.

Přímluvné litanie
Sv. Fruktuose, přimlouvej se za nás.
Sv. Eulogie, přimlouvej se za nás.
Sv. Augure, přimlouvej se za nás.
Sv. Teklo, přimlouvej se za nás.
Sv. Pavle, přimlouvej se za nás.
Všichni svatí a světice Boží, přimlouvejte se za nás.

Modleme se:
Všemohoucí, věčný Bože, tys dával svatému Fruktuosovi a jeho druhům sílu, aby statečně snášeli utrpení pro Krista a víru v něho potvrdili mučednickou smrtí; dej i nám slabým svou božskou pomoc, abychom tě statečně vyznávali svým životem. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.
Závěr:
Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen.

6. den novény ke sv. Fruktuosovi - Obnoveni nadějí

Čtení z Písma: 1Petr 3,13-18
Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ` Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá a Pán, Kristus, budiž svatý´ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni.  Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy. Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem.

Text o sv. Fruktuosovi
Neselhali, a tak se ukázala znamení Boží slávy: nebesa se otevřela a Babilon a Migdon, naši bratři ve službách konzula Aemiliana, ukázali jeho dceři, jak Fruktuosus se svými jáhny, korunováni utrpením, vstoupili do nebe, zatímco jejich tělesné ostatky zde zůstaly. Avšak konzul Aemilianus nespatřil toto zjevení, i když mu jeho vojáci pověděli: „Přijďte a uvidíte, jak ti, které jste dnes odsoudil, jsou nyní v nebi obnoveni nadějí.“

Přímluvné litanie
Sv. Fruktuose, přimlouvej se za nás.
Sv. Eulogie, přimlouvej se za nás.
Sv. Augure, přimlouvej se za nás.
Sv. Teklo, přimlouvej se za nás.
Sv. Pavle, přimlouvej se za nás.
Všichni svatí a světice Boží, přimlouvejte se za nás.

Modleme se:
Všemohoucí, věčný Bože, tys dával svatému Fruktuosovi a jeho druhům sílu, aby statečně snášeli utrpení pro Krista a víru v něho potvrdili mučednickou smrtí; dej i nám slabým svou božskou pomoc, abychom tě statečně vyznávali svým životem. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.
Závěr:
Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen.

7. den novény ke sv. Fruktuosovi – Víra ve vzkříšení

Čtení z Písma: 1Kor 15,12-20
Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvýchvstání? Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i vaše víra, a my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu: dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil, není-li vzkříšení z mrtvých. Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí! Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.

Text o sv. Fruktuosovi
Bratří zmatení bez pastýře, byli zarmouceni ne proto, že by plakali v lítosti nad utrpením Fruktuosa, ale spíše proto, že jim chyběl. Při vědomí jeho víry a jeho zápasu, když padla noc, vzali víno a šli do amfiteátru uhasit spálená těla. Pak se všichni snažili shromáždit co nejvíce ostatků a popela z toho místa. Tehdy činil Pán a Spasitel obdivuhodné zázraky, aby povzbudil věřící ve víře a příkladem odvahy posílil nejslabší. Bylo třeba, aby se učení mučedníka Fruktuosa  ukázalo v jeho životě podle zaslíbení našeho Pána a Spasitele a z Božího milosrdenství se osvědčilo v jeho nedávném utrpení a také skrze víru ve vzkříšení těla. Tak se po svém sebeobětování zjevil svým bratřím a naléhal na ně, aby bezprostředně vrátili na spáleniště vše, co s láskou odtamtud odnesli.

Přímluvné litanie
Sv. Fruktuose, přimlouvej se za nás.
Sv. Eulogie, přimlouvej se za nás.
Sv. Augure, přimlouvej se za nás.
Sv. Teklo, přimlouvej se za nás.
Sv. Pavle, přimlouvej se za nás.
Všichni svatí a světice Boží, přimlouvejte se za nás.

Modleme se:
Všemohoucí, věčný Bože, tys dával svatému Fruktuosovi a jeho druhům sílu, aby statečně snášeli utrpení pro Krista a víru v něho potvrdili mučednickou smrtí; dej i nám slabým svou božskou pomoc, abychom tě statečně vyznávali svým životem. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.
Závěr:
Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen.

8. den novény ke sv. Fruktuosovi – Nový šat milosti

Čtení z Písma: 1Sol 5,8-11
My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přílbu. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.
Klaněli se Bohu a volali: „Amen! Dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest i moc a síla Bohu našemu na věky věků. Amen!“
Zj 7,13-17
Jeden z těch starců na mne promluvil: „Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu?“  Řekl jsem: „Pane můj, ty to víš!“ A on mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. Proto jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí; a ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou. Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží, neboť Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu s očí.“

Text o sv. Fruktuosovi
Fruktuosus a jáhni se nakonec zjevili i konzulu Aemilianovi, jenž je odsoudil, oblečeni v tunice zaslíbení. Obvinili jej a zřejmě ukázali, že se marně se snažil zbavit těla a navždy pohřbít ty, které nyní viděl vítězně se vrátit.
Ó, požehnaní mučedníci, vzácní jako zlato očištěné ohněm v tavícím kelímku, chráněné pancířem víry a přilbicí spásy, nesoucí diadém a korunu nehynoucí slávy, aby pošlapali hlavy svévole! Ó, požehnaní mučedníci, kteří si zasloužili skvělé místo na nebesích na pravici Krista ke slávě Boha Otce všemohoucího, Ježíše Krista, jeho Syna a Ducha Svatého!
Amen!

Přímluvné litanie
Sv. Fruktuose, přimlouvej se za nás.
Sv. Eulogie, přimlouvej se za nás.
Sv. Augure, přimlouvej se za nás.
Sv. Teklo, přimlouvej se za nás.
Sv. Pavle, přimlouvej se za nás.
Všichni svatí a světice Boží, přimlouvejte se za nás.

Modleme se:
Všemohoucí, věčný Bože, tys dával svatému Fruktuosovi a jeho druhům sílu, aby statečně snášeli utrpení pro Krista a víru v něho potvrdili mučednickou smrtí; dej i nám slabým svou božskou pomoc, abychom tě statečně vyznávali svým životem. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.
Závěr:
Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen.

9. den novény ke sv. Fruktuosovi – Zář svědectví

Čtení z Písma: Mt 13,43
Tehdy spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši, slyš!
Ef 5,8-16
I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda; zkoumejte, co se líbí Pánu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

Text o sv. Fruktuosovi
V tomto jubilejním roce církevní společenství Tarragony spolu s těmi, kteří se připojili, měli zvláštní možnost ocenit poklad, který přináší a který by měl dnes znovu zazářit ve větší nádheře a hloubce křesťanského života lidí, rodin a dalších společenských vztahů. Proste proto Pána, aby tato příležitost dala nový impuls intenzivní pastorační činnosti, při níž každý pocítí radost a zodpovědnost z toho, že je živým údem těla Kristova, jímž je církev, se stejnou rozhodností a věrností těch, kteří jsou ctěni jako svatí přímluvci arcidiecéze.
S těmito myšlenkami vyprošuji mateřskou ochranu Panny Marie pro pastýře i věřící Tarragony a ze srdce rád uděluji zvláštní apoštolské požehnání všem, kteří se účastní závěrečných oslav tohoto jubilejního roku.
(Z dopisu Benedikta XVI. k jubilejnímu roku sv. Fruktuosa, 2009)

Přímluvné litanie
Sv. Fruktuose, přimlouvej se za nás.
Sv. Eulogie, přimlouvej se za nás.
Sv. Augure, přimlouvej se za nás.
Sv. Teklo, přimlouvej se za nás.
Sv. Pavle, přimlouvej se za nás.
Všichni svatí a světice Boží, přimlouvejte se za nás.

Modleme se:
Všemohoucí, věčný Bože, tys dával svatému Fruktuosovi a jeho druhům sílu, aby statečně snášeli utrpení pro Krista a víru v něho potvrdili mučednickou smrtí; dej i nám slabým svou božskou pomoc, abychom tě statečně vyznávali svým životem. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.
Závěr:
Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen.

http://ajubilar.arquebisbattarragona.cat/index.php?arxiu=actes_martiri
http://ajubilar.arquebisbattarragona.cat/index.php?arxiu=fitxa_per_pensar&id=1245

MODLITBA (podle modlitby Jubilejního roku sv. Fruktuosa – 2009)
Bože, náš Otče,
tys chtěl oslavit svého Syna
utrpením svatých mučedníků biskupa Fruktuosa a jeho jáhnů Augura  a Eulogia,
které slavně ctí tvá církev.

Prosíme o plnost milosti Ducha Svatého
aby v tomto čase milosti obnovil život církve.

Ať podle tvé milosrdenství a tvého zaslíbení nám nikdy nechybějí pastýři,
kteří připravují pro tvůj lid eucharistickou hostinu.

Prosíme tě, ať podle příkladu svatých mučedníků pastýři naší církve,
všichni ostatní pastýři i všichni kněží a jáhni žijí v jednotě,
vyznávají pravou víru,
dávají své životy pro evangelium
a milují církev víc než svůj vlastní život.

Prosíme také za všechny ty, kdo usilují o šíření evangelia,
a za ty, kteří pro lásku Kristovu slouží chudým.

Povolej, Otče, k jednotě svou církev, který se rozkládá od východu až na západ,
a posiluj ji na její pouti ke Království.

Kéž požehnání Ducha Svatého,
na přímluvu svatých mučedníků,
sestoupí na nás, na naše farnosti a řeholní společenství,
na nemocné a trpící.
Kéž sestoupí na naše rodiny,
na naše děti a mládež, stejně jako lidi staré.

Ať požehnání Ducha Svatého roznítí v každém z nás oheň Lásky,
abychom jako svatí mučedníci byli schopni
vydávat svědectví evangeliu v plné síle a radosti
a ničemu nedávali přednost před láskou Ježíše Krista.
Ať se naše společenství stanou centry vroucí lásky, pravdy a spravedlnosti,
ať září slávou vzkříšeného Pána.
Toho, jenž s tebou žije a vládne v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků.
Amen.

http://ajubilar.arquebisbattarragona.cat/index.php?arxiu=fitxa_celebracions&id=744

Zobrazeno 1975×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.