Akce již proběhla.

4. den - novéna ke sv. Janu z Avily

15. 5. 2011 0:00

4. den novény: Žil chudobně, peníze nepřijímal. Kritizoval společenské nešvary, a to v církvi, ale i mezi bohatými a mocnými tohoto světa. V roce 1531 ho kvůli tomu obžalovali u inkvizice jako nebezpečného novátora. Tehdejší ovzduší totiž bylo prosyceno podezřívavostí vůči luteranismu a myšlenkám Erasma Rotterdamského. Svou úlohu však sehrála i lidská závist, nepřejícnost a trvající antisemitismus. Po prvním procesu jej inkvizice nařídila uvěznit.

 


 

4. den – Zásadovost

Prosba o dary Ducha Svatého
Bože, dej mi svého Ducha moudrosti, abych rozpoznal, kde mám ustoupit a kde mám plnit svůj úkol.
Bože, dej mi svého Ducha rozumu, abych poznal, co ode mne chceš a kdo to se mnou myslí dobře.
Bože, dej mi Ducha rady, abych pomáhal těm, kteří to potřebují a ptají se mne na radu.
Bože, dej mi Ducha síly, abych se odvážil - i proti názoru ostatních - stát při tobě.
Bože, dej mi Ducha vědění, abych se dobře učil a své znalosti abych používal pro radost a užitek ostatních.
Bože, dej mi Ducha zbožnosti, abych se modlil za druhé a ve všech věcech, i v těch nejmenších,
ti důvěřoval.
Bože, dej mi Ducha bázně Boží, abych s tím, co jsi stvořil, i když se to zdá zlé, zacházel dobře a abych nic lehkomyslně neničil.

Čtení z Písma: Ž 119,113 Ukaž mi cestu svých nařízení, Hospodine, důsledně ji budu zachovávat.
Jan 14,15-17
Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky - Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.

Otázky pro zamyšlení a pro život:
Které zásady jsou v mém životě nepřekročitelné? Patří mezi ně Boží přikázání?
V čem jsem již slevil/a, v čem jsem uzavřel kompromis?
Mám odvahu ozvat se, když vím, že někdo působí zlo? Vyprošuji si k tomu sílu Ducha Svatého?

Modlitba:
Bože, který jsi učinil svatého Jana z Avily vzorem a učitelem svého lidu, pro svatost jeho života a pro jeho apoštolskou horlivost dej, ať také v našich dnech vzrůstá Církev ve svatosti díky příkladu horlivosti tvých služebníků. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

nebo (podle modlitby sv. Jana z Avily):
Všemohoucí a věčný Bože, vyznávám před tvou božskou vznešeností, že jsem nepatrný,
a vše, co jsem a co mám, je od Ježíše Krista, mého Pána.
Požehnaný jsi, Otče, že jsi mi dal svého Syna,
a požehnán je Syn, že mne smířil s Tebou, svým Otcem.
Na přímluvu svatého archanděla Michaela prosím o milost,
abych opravdu poznal a získal ten skutečně pravý poklad života,
který mi získal Ježíš Kristus, můj Pán.
Amen.

 

Zobrazeno 1774×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.