Akce již proběhla.

5. den - novéna ke sv. Janu z Avily

16. 5. 2011 0:00

5. den novény: Ve vězení Jan nezahálel a neutápěl se v pocitech životních křivd. Právě ve vězení vznikly základy jeho nejznámějšího díla Audi filia („Slyš, dcero“ – spis napsaný pro mladou pěknou zámožnou dámu Sanchu Carrillovou, která se obrátila díky zpovědi u Jana a dále žila životem modlitby a pokání). Zřejmě během věznění přeložil také Následování Krista do španělštiny. Inkvizice ho po dvou letech (roku 1533) osvobodila s příkazem, aby se mírnil ve svých výrocích.


 

 

5. den – Umění využívat čas

Prosba o dary Ducha Svatého
Bože, dej mi svého Ducha moudrosti, abych rozpoznal, kde mám ustoupit a kde mám plnit svůj úkol.
Bože, dej mi svého Ducha rozumu, abych poznal, co ode mne chceš a kdo to se mnou myslí dobře.
Bože, dej mi Ducha rady, abych pomáhal těm, kteří to potřebují a ptají se mne na radu.
Bože, dej mi Ducha síly, abych se odvážil - i proti názoru ostatních - stát při tobě.
Bože, dej mi Ducha vědění, abych se dobře učil a své znalosti abych používal pro radost a užitek ostatních.
Bože, dej mi Ducha zbožnosti, abych se modlil za druhé a ve všech věcech, i v těch nejmenších,
ti důvěřoval.
Bože, dej mi Ducha bázně Boží, abych s tím, co jsi stvořil, i když se to zdá zlé, zacházel dobře a abych nic lehkomyslně neničil.

Čtení z Písma: 2 Sol 3,7-10 Sami přece víte, jak máte žít podle našeho příkladu. My jsme u vás nezaháleli ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne že bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jím řídili. Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo nechce pracovat, ať nejí!
Jan 7,2-7 Byly blízko židovské svátky stánků, a jeho bratří mu řekli: "Jdi odtud do Judska, aby tvoji učedníci viděli skutky, které činíš. Nikdo přece nezůstává se svými skutky v ústraní, chce-li být známý na veřejnosti. Činíš-li takové věci, ukaž se světu!" Ani jeho bratři v něj totiž nevěřili. Ježíš jim řekl: "Můj čas ještě nenastal, ale pro vás je stále vhodný čas. Vás nemůže svět nenávidět, mne však nenávidí, protože ho usvědčuji z jeho zlých skutků.

Otázky pro zamyšlení a pro život:
Jak si dokážu uspořádat svůj den? Věnuji vyváženě čas práci, modlitbě i odpočinku?
Marním čas hloupostmi nebo jej využívám pro dobro druhých? Jak?
Vím, že je čas mého života vzácný a omezený?

Modlitba:
Bože, který jsi učinil svatého Jana z Avily vzorem a učitelem svého lidu, pro svatost jeho života a pro jeho apoštolskou horlivost dej, ať také v našich dnech vzrůstá Církev ve svatosti díky příkladu horlivosti tvých služebníků. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

nebo (podle modlitby sv. Jana z Avily):
Všemohoucí a věčný Bože, vyznávám před tvou božskou vznešeností, že jsem nepatrný,
a vše, co jsem a co mám, je od Ježíše Krista, mého Pána.
Požehnaný jsi, Otče, že jsi mi dal svého Syna,
a požehnán je Syn, že mne smířil s Tebou, svým Otcem.
Na přímluvu svatého archanděla Michaela prosím o milost,
abych opravdu poznal a získal ten skutečně pravý poklad života,
který mi získal Ježíš Kristus, můj Pán.
Amen.


Zobrazeno 1581×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.