Akce již proběhla.

6. den - novéna ke s. Janu z Avily

17. 5. 2011 0:00

6. den novény: V roku 1534 Jan přešel do Cordoby, kde zůstal natrvalo. Vícekrát cestoval rovněž do Granady na pozvání tamějšího arcibiskupa, který si velmi cenil jeho rad. Díky jeho kázáním se obrátil také Jan z Boha a František Borgiáš. Během jeho působení v letech 1535-1551 se okolo něj vytvořila neformální skupina kněží, které spojovalo pouze duchovní vedení, které jim ukládalo vést zbožný a jednoduchý život a věnovat se stálému studiu.

 


 

6. den – Duchovní vedení

Prosba o dary Ducha Svatého
Bože, dej mi svého Ducha moudrosti, abych rozpoznal, kde mám ustoupit a kde mám plnit svůj úkol.
Bože, dej mi svého Ducha rozumu, abych poznal, co ode mne chceš a kdo to se mnou myslí dobře.
Bože, dej mi Ducha rady, abych pomáhal těm, kteří to potřebují a ptají se mne na radu.
Bože, dej mi Ducha síly, abych se odvážil - i proti názoru ostatních - stát při tobě.
Bože, dej mi Ducha vědění, abych se dobře učil a své znalosti abych používal pro radost a užitek ostatních.
Bože, dej mi Ducha zbožnosti, abych se modlil za druhé a ve všech věcech, i v těch nejmenších,
ti důvěřoval.
Bože, dej mi Ducha bázně Boží, abych s tím, co jsi stvořil, i když se to zdá zlé, zacházel dobře a abych nic lehkomyslně neničil.

Čtení z Písma:  Ž 77,21 Svůj lid jsi vedl jak stádce rukou Mojžíše a Árona.
1Kor 4,10-16 My jsme blázni pro Krista, vy ovšem jste v Kristu rozumní; my jsme slabí, vy silní; vy slavní, my beze cti. Až do této chvíle trpíme hladem a žízní a nemáme co na sebe, jsme biti, jsme bez domova, s námahou pracujeme svýma rukama. Jsme-li tupeni, žehnáme, pronásledováni neklesáme, když nám zlořečí, odpovídáme laskavě. Až dosud jsme vyděděnci světa, na které se všechno svaluje. Nepíši to proto, abych vás zahanbil, ale abych vás jako své milované děti napomenul. I kdybyste měli tisíce vychovatelů v Kristu, otců mnoho nemáte, neboť v Kristu Ježíši jsem vás já přivedl k životu skrze evangelium. Prosím vás: Jednejte podle mého příkladu!

Otázky pro zamyšlení a pro život:
Komu důvěřuji ve věcech duchovního života? Mám s kým sdílet své poznání Ježíše?
V čemsi nevím rady potřeboval/a bych pomoci? Za kým s tou věcí zajdu?
Využívám k duchovnímu rozhovoru spíše svátost smíření nebo si dokážu povídat s knězem i jinak?

Modlitba:
Bože, který jsi učinil svatého Jana z Avily vzorem a učitelem svého lidu, pro svatost jeho života a pro jeho apoštolskou horlivost dej, ať také v našich dnech vzrůstá Církev ve svatosti díky příkladu horlivosti tvých služebníků. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

nebo (podle modlitby sv. Jana z Avily):
Všemohoucí a věčný Bože, vyznávám před tvou božskou vznešeností, že jsem nepatrný,
a vše, co jsem a co mám, je od Ježíše Krista, mého Pána.
Požehnaný jsi, Otče, že jsi mi dal svého Syna,
a požehnán je Syn, že mne smířil s Tebou, svým Otcem.
Na přímluvu svatého archanděla Michaela prosím o milost,
abych opravdu poznal a získal ten skutečně pravý poklad života,
který mi získal Ježíš Kristus, můj Pán.
Amen.

 

Zobrazeno 1821×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.