Akce již proběhla.

7. den - novéna ke sv. Janu z Avily

18. 5. 2011 0:00

7. den novény: Tyto kněze charakterizovala horlivost v kázání, lidových misiích, vyučování v křesťanské nauce atd. V roce 1545 se Jan dostal do kontaktu se Společností Ježíšovou (jezuity) a s Ignácem z Loyoly. Společně uvažovali, jestli kněží z Janova společenství vstoupí k jezuitům nebo ne.


 

 

7. den – Horlivost

Prosba o dary Ducha Svatého
Bože, dej mi svého Ducha moudrosti, abych rozpoznal, kde mám ustoupit a kde mám plnit svůj úkol.
Bože, dej mi svého Ducha rozumu, abych poznal, co ode mne chceš a kdo to se mnou myslí dobře.
Bože, dej mi Ducha rady, abych pomáhal těm, kteří to potřebují a ptají se mne na radu.
Bože, dej mi Ducha síly, abych se odvážil - i proti názoru ostatních - stát při tobě.
Bože, dej mi Ducha vědění, abych se dobře učil a své znalosti abych používal pro radost a užitek ostatních.
Bože, dej mi Ducha zbožnosti, abych se modlil za druhé a ve všech věcech, i v těch nejmenších,
ti důvěřoval.
Bože, dej mi Ducha bázně Boží, abych s tím, co jsi stvořil, i když se to zdá zlé, zacházel dobře a abych nic lehkomyslně neničil.

Čtení z Písma: 1Král 19, 9c-10 Bůh mu řekl: "Co tu chceš, Elijáši?"  Odpověděl: "Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů,
2Kor 8,16-22 Buď Bohu dík, že dal Titovi do srdce stejně horlivý zájem o vás! Nejenže vyhověl mé výzvě, nýbrž ve své horlivosti sám od sebe se rozhodl k vám jít. Spolu s ním posílám bratra, který si službou evangeliu získal uznání ve všech církvích. A nejen to: byl také církvemi zvolen, aby nás doprovázel s výtěžkem této sbírky, jež se naší službou uskutečňuje k slávě Páně a jako projev naší ochoty. Chceme totiž zabránit tomu, aby nás při službě tomuto štědrému daru někdo nepodezíral. Myslíme na to, abychom byli bez výtky nejen před Bohem, nýbrž i před lidmi. S těmi dvěma posíláme dalšího bratra, o jehož horlivosti v každém směru jsme se mnohokrát přesvědčili; a nyní je obzvláště horlivý, protože vám velmi důvěřuje.

Otázky pro zamyšlení a pro život:
Co mě motivuje k nějaké činnosti – ke studiu, k práci, k modlitbě?
Jsem pozorný k potřebám lidí a k životu v Církvi? Jak se to projevuje?
Důvěřuji, že Bůh vidí i skryté dobro a odmění ho ve své lásce?

Modlitba:
Bože, který jsi učinil svatého Jana z Avily vzorem a učitelem svého lidu, pro svatost jeho života a pro jeho apoštolskou horlivost dej, ať také v našich dnech vzrůstá Církev ve svatosti díky příkladu horlivosti tvých služebníků. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

nebo (podle modlitby sv. Jana z Avily):
Všemohoucí a věčný Bože, vyznávám před tvou božskou vznešeností, že jsem nepatrný,
a vše, co jsem a co mám, je od Ježíše Krista, mého Pána.
Požehnaný jsi, Otče, že jsi mi dal svého Syna,
a požehnán je Syn, že mne smířil s Tebou, svým Otcem.
Na přímluvu svatého archanděla Michaela prosím o milost,
abych opravdu poznal a získal ten skutečně pravý poklad života,
který mi získal Ježíš Kristus, můj Pán.
Amen.


Zobrazeno 1692×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.