Akce již proběhla.

8. den - novéna ke sv. Janu z Avily

19. 5. 2011 0:00

8. den novény: Někteří jezuité však nesouhlasili kvůli Janovu židovskému původu a kvůli jeho stále zhoršujícímu se zdraví. Několik kněží potom tedy individuálně přešlo k jezuitům, ostatní dále působili tak jako předtím. V roce 1545 začal Tridentský sněm. Arcibiskup z Granady na něj rád vzal také Jana, ale on nakonec kvůli nemoci nemohl odjet. Posledních devět let prožil Jan v Cordobě a v Montille, velmi často býval nemocen.

 


 

8. den – Nemoc

Prosba o dary Ducha Svatého
Bože, dej mi svého Ducha moudrosti, abych rozpoznal, kde mám ustoupit a kde mám plnit svůj úkol.
Bože, dej mi svého Ducha rozumu, abych poznal, co ode mne chceš a kdo to se mnou myslí dobře.
Bože, dej mi Ducha rady, abych pomáhal těm, kteří to potřebují a ptají se mne na radu.
Bože, dej mi Ducha síly, abych se odvážil - i proti názoru ostatních - stát při tobě.
Bože, dej mi Ducha vědění, abych se dobře učil a své znalosti abych používal pro radost a užitek ostatních.
Bože, dej mi Ducha zbožnosti, abych se modlil za druhé a ve všech věcech, i v těch nejmenších,
ti důvěřoval.
Bože, dej mi Ducha bázně Boží, abych s tím, co jsi stvořil, i když se to zdá zlé, zacházel dobře a abych nic lehkomyslně neničil.

Čtení z Písma: 2Král 5,9-10 Naamán tedy přijel se svými koni a s vozem a zastavil u vchodu do Elíšova domu. Elíša mu po poslovi vzkázal: "Jdi, omyj se sedmkrát v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé. Budeš čist."
Mt 10,1 Zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu.

Otázka pro zamyšlení a pro život: 
Jsem vděčný/á za své zdraví a nehazarduji s ním? Jednám zodpovědně?
Jak vnímám nemoc? Jen jako překážku, komplikaci nebo také jako příležitost ke změně života?
Od koho očekávám záchranu? Pouze od vědy, léků a lékařů? Vím, že Bůh je Pán života i smrti?

Modlitba:
Bože, který jsi učinil svatého Jana z Avily vzorem a učitelem svého lidu, pro svatost jeho života a pro jeho apoštolskou horlivost dej, ať také v našich dnech vzrůstá Církev ve svatosti díky příkladu horlivosti tvých služebníků. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

nebo (podle modlitby sv. Jana z Avily):
Všemohoucí a věčný Bože, vyznávám před tvou božskou vznešeností, že jsem nepatrný,
a vše, co jsem a co mám, je od Ježíše Krista, mého Pána.
Požehnaný jsi, Otče, že jsi mi dal svého Syna,
a požehnán je Syn, že mne smířil s Tebou, svým Otcem.
Na přímluvu svatého archanděla Michaela prosím o milost,
abych opravdu poznal a získal ten skutečně pravý poklad života,
který mi získal Ježíš Kristus, můj Pán.
Amen.

 

Zobrazeno 1684×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.