Akce již proběhla.

2. den novény ke sv. Ignáci z Loyoly

13. 7. 2011 0:00

Dnes si v životopise sv. Ignáce jak končí světská sláva a jaké má trvání.


 

Zahajení: Ve jménu Otce i Syna …..

 

Životopis - 2. část:

IŇIGO měl jednu tetu jeptišku, která znajíc jeho příhody a maléry, do nichž se zapletl, mu prorokovala: „Nedostaneš rozum a nepoučíš se, dokud si nezlomíš nohu." Tato dobrá řeholnice nemohla vědět, že její slova budou prorocká. Iňigo byl zraněn dělovou koulí při obléhání Pamplony A tato událost stála na počátku zásadní proměny jeho života.

Francouzské a navarrské jednotky, které chtěly dosadit na trůn Henri ďAlbreta, napochodovaly k bránám hlavního města, aniž by stoupenci Karla I. dokázali shromáždit dostatečně početné a vyzbrojené vojsko k jeho obraně. Obyvatelstvo se vzdalo bez odporu, ale vévodovi muži a mezi nimi též Iňigo se zavřeli v pevnosti obehnané hradbami. Většina obléhaných včetně velitele se při pohledu na nepo­měr sil přikláněla k odevzdání pevnosti bez boje. Byla by sebevražda postavit se mnohem větší armádě, navíc podporované dělostřelectvem. Iňigo s tímto postojem nesouhlasil. Připadalo mu to potupné a snažil se o tom přesvědčit své společníky.

Děla začala ostřelovat pevnost 20. května 1521. Během ostřelování zasáhla Iňiga dělová koule, jednu nohu mu rozdrtila a druhou poranila. Tak byl z boje vyřazen obránce odhodlaný klást odpor stůj co stůj. Když pak i hradby utrpěly vážné škody, pevnost se 24. května vzdala. Nepřátelé kavalírsky ocenili udatnost a hrdinství nejmladšího z Loyolů a zajistili svému protivníkovi zdravotní péči. Ale zranění bylo vážné, a tak mu po prvních zákrocích doporučili návrat domů, kde bude moci podstoupit důkladnější léčbu než ve městě ztíženém válkou.

Na nosítkách ho odnesli z Pamplony do Loyoly Lze si představit jak těžká musela být taková cesta s polámanými a vyčnívajícími kostmi, kde každý krok nebo zakodrcání způsobovalo nesnesitelné bolesti.

Bolestné též muselo být přijetí v rodném domě. Iňigo se vrátil těžce zraněný, poražený, avšak jeho rytířská čest zůstala nedotčena, jeho bratr Martin mu nepřipomínal, jak tvrdohlavé bylo zůstávat v Pamploně a odmítat strategický ústup, pro který se rozhodoval on i sám vévoda z Nájery

Stav nemocného se zhoršoval. Lékaři se dohodli na operaci, při které by narovnali kosti, protože ty jednak kvůli cestě, jednak kvůli nešikovným pamplonským chirurgům nebyly dosud na svém místě. O mnoho let později označil Ignác operaci za řezničinu. Nicméně projevoval nesmírné sebeovládání. Nevydal jediný výkřik. Omezil se na tisknutí pěstí.

Zákrok nebyl úspěšný. Iňigo umíral. Udělili mu svátosti. Všichni byli přesvědčeni, že konec je nablízku. Zdálo se, že i jeho potká osud některých z jeho starších bratrů. Zemřít ve třiceti letech! Ano, sice jako statečný a ctižádostivý rytíř, který však nedokázal nic tak důležitého, aby se na něj po smrti nezapomnělo. Mnozí si říkali: zasloužil si to. Nedělal nic, než že se bavil a jen tak proplouval životem. Popravdě, není ho žádná škoda.

 

Litanie:

Pane, smiluj se.                                                          Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se.                                           Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se.                                              Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče,                           smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože Duchu svatý,

Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria, bez poskvrny hříchu prvotního počatá,

oroduj za nás.

Svatý Ignáci, oslavený zakladateli Tovaryšstva Ježíšova,

Svatý Ignáci, horlivý následovníku Syna Božího,

Svatý Ignáci, vroucí ctiteli Panny Marie,

Svatý Ignáci, neohrožený bořiteli kacířstva,

Svatý Ignáci, mocná podporo Církve bojující,

Svatý Ignáci, horliteli pro časté přijímání,

Svatý Ignáci, vůdce svých řeholních bratří za pravou víru bojujících,

Svatý Ignáci, mocný ochránce mládeže,

Svatý Ignáci, vyvolená nádobo k oslavení jména Ježíšova,

Svatý Ignáci, vytrvalý obhájce katolického náboženství,

Svatý Ignáci, úhlavní nepříteli všech nepravostí,

Svatý Ignáci, horlivý šiřiteli pravé víry,.

Svatý Ignáci, ochránce pokoje a pravé moudrosti,

Svatý Ignáci, zářící světlo křesťanů,

Svatý Ignáci, požehnaný vůdce kajících duší,

Svatý Ignáci, osvícený učiteli duchovního života,

Svatý Ignáci, slavný spisovateli duchovních cvičení,

Svatý Ignáci, veliký dobrodince svých pronásledovatelů,

Svatý Ignáci, přísný soudce svých jednání a myšlenek,

Svatý Ignáci, zázraku pokory,

Svatý Ignáci, zrcadlo pravé zbožnosti,

Svatý Ignáci, lékaři nemocných,

Svatý Ignáci, křisiteli mrtvých,

Svatý Ignáci, veliký divotvůrce,

Svatý Ignáci, horliteli pro spásu duší,

Svatý Ignáci, útočiště utiskovaných,

Svatý Ignáci, útěcho ubohých,                                              oroduj za nás.

Svatý Ignáci, zápalná oběti lásky Boží,

Svatý Ignáci, vzore poslušnosti,

Svatý Ignáci, obdivuhodný milovníku a ochránce čistoty,

Svatý Ignáci, veliký příteli chudoby,

Svatý Ignáci, biči zlých duchů,

Svatý Ignáci, vzore všech ctností,

Svatý Ignáci, který jsi vyšším osvícením od Boha byl nadmíru omilostněn,

Svatý Ignáci, jenž jsi tajemství Nejsvětější Trojice s nejhlubší úctou rozjímal,

Svatý Ignáci, jenž jsi anděly s velikou vroucností uctíval,

Svatý Ignáci, jenž jsi jako apoštol na spáse lidí pracoval,

Svatý Ignáci, jenž jsi milostí a duchem proroka naplněn byl,

Svatý Ignáci, jenž jsi při všem větší čest a slávu Boží na zřeteli měl,

Svatý Ignáci, který sis svým přísným životem korunu mučednickou zasloužil,

Beránku Boží,

který snímáš hříchy světa,                  smiluj se nad námi.

Beránku Boží,

který snímáš hříchy světa,                  smiluj se nad námi.

Beránku Boží,

který snímáš hříchy světa,                  smiluj se nad námi.

Oroduj za nás, svatý otče Ignáci,

abychom byli hodni zaslíbení Kristových.

 

Modleme se:

Bože, jenž jsi k šíření větší slávy svého jména posílil Církev bojující působením svatého Ignáce novou zálohou, uděl, abychom jeho pomocí a následováním, bojujíce na zemi, zasloužili si být s ním korunováni v nebi. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Modlitba novény:

Bože, zapal naše srdce Duchem své lásky, abychom vždy smýšleli a jednali tak, jak se ti líbí, a upřímně tě milovali ve svých bratřích.

Shlédni na nás, nebeský Otče, když s úctou vzýváme nejsvětější jméno tvého Syna, ohlašující naši spásu, a naplň nás už nyní radostí z toho, co pro nás připravuješ v nebi. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Oroduj za nás, svatý otče Ignáci,

aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:

Bože, tys založil prostřednictvím svatého Ignáce Tovaryšstvo Ježíšovo. Prosíme tě, zahrň je duchovními i pozemskými dary: ať je s tebou spjato bezúhonností a láskou, ať poznává, co se líbí tvé velebnosti, a ať to také věrně plní. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

zpracoval Josef Stuchlý, SJ

Zobrazeno 2552×

Komentáře

HejTi

Nějak z nadpisu uteklo, že toto je z novény ke sv. Ignáci.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.