Akce již proběhla.

6. den novény ke sv. Ignáci z Loyoly

17. 7. 2011 0:00

Ignác zjišťuje, že aby mohl veřejně pomáhal lidem v jejich duchovním růstu, potřebuje schválení společnosti, že takovéto věci může dělat, že ho uznávají jako autoritu. A toho je možno dosáhnout pouze studiem. Proto studuje.Zahajení: Ve jménu Otce i Syna …

 

Životopis - 6. den

IŇIGO si všiml, že prokázal mnoho dobra lidem, s nimiž mluvil. A když přemýšlel, jak stráví čas než se bude moci navrátit do Svaté země, napadlo ho, že se pustí do studia. To mu poradili ti, kterým pomohl svými rozhovory. Církev byla plná „osvícených" a falešných kazatelů. Lidé by si mohli Iňiga splést s jedním z nich, když nemá teologické vzdělání.

Tak se rozhodl bez bázně a okolků začít nanovo. Opustil Benátky a vydal se do Barcelony, kam dorazil v únoru 1524. Tam ve věku 33 let začal Iňigo se studiem gramatiky a latiny. Nejdřív se mu dostalo několika soukromých lekcí, následně se účastní výuky s mnohem mladšími spolužáky, kteří si z něj pochopitelně udělají terč Šprýmů a legrácek. Iňigo se nenechá odradit. Dál žije z almužen a mluví o duchovních věcech s každým, kdo mu chce naslouchat.

Uplynuly dva roky tohoto základního studia. Jeho učitelé mu doporučili přesunout se na univerzitu v Alcalá de Henares a studovat tam „artes" (tehdejší obdoba „filosofické fakulty"). Iňigovi bylo 35 let. Jako vždy šel pěšky a bez peněz, žebral a spoléhal výlučně na Boha.

Jeho patnácti měsíční pobyt v Alcalá byl velmi neklidný. Ve studiích příliš nepokročil, musel totiž čelit třem procesům. Co se dělo? Iňigo se věnoval více apoštolátu než studiu. A velmi rychle kolem sebe shromáždil okruh sympatizantů, téměř výlučně žen, řídících se jeho duchovními radami.

První konflikt vznikl kvůli oblečení. Z Barcelony Iňiga následovali tři mladí studenti, kteří se oblékali do téže hrubé látky jako on. To se nelíbilo inkvizitorům, protože nosili stejný oděv, i když nebyli řehol-niky. Iňigovi a jeho žákům, kteří se hlásili ke způsobu života apoštolů, bylo nařízeno mít jiné šaty Nařízení uposlechli.

Druhé vyšetřování se týkalo toho, že některé ženy z vyšších vrstev si zvykly chodit radit se s Iňigem a nechtěly se přitom dát poznat. To budilo podezření. Vyšetřování bylo soukromé a nebyl nalezen důvod k obvinění. Třetí proces byl mnohem vážnější. Iňigo byl uvězněn. Nebyl ovšem v nijak přísném vězení, protože mu dovolili vídat se a rozmlouvat s lidmi, kteří mu byli nakloněni. Ale byl zavřený 42 dní. Inkvizitoři se ho ptali na to, co dnes nazýváme Duchovními cvičeními. Iňigo je začal dávat svým posluchačům, aby je dovedl k vět­šímu nasazení pro křesťanský život. Verdikt jim nařizoval nosit běžné Šaty a zakazoval kohokoli učit ať už veřejně nebo soukromě. Důvodem bylo, že „iňigovci", jak se jim v Alcalá říkalo, neměli na to dostatečnou průpravu, a mohli se tak dopouštět chyb.

Oblečení bylo to nejmenší. Aby však Iňigo zanechal svého kvetoucí apoštolátu? Hned žádá o osobní rozhovor arcibiskupa z Toleda. Tento moudrý muž mu poradí, ať se nevrací do Alcalá, ale pokračuje ve studiu v Salamance.

Na této slavné univerzitě se proti němu věci obrátily hned na začátku. Za několik dní byl znovu zatčen a podroben procesu. Opakoval se verdikt z Alcalá: může svobodně odejít, ale nesmí „kázat po způsobu apoštolů". Iňigo si to ani napodruhé nerozmyslel. Rozhodl se pro změnu ovzduší a odchází dokončit svá studia do Paříže. Jeho společníci mu slíbili, že ho budou následovat, ale žádný z nich to neudělal. Iňigo zjistil, že jeho duchovní zkušenost pomáhá mnohým, A nechce se toho zříct kvůli pouhým nedorozuměním.


Litanie:

Pane, smiluj se.                                                          Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se.                                           Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se.                                              Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče,                           smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože Duchu svatý,

Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria, bez poskvrny hříchu prvotního počatá,

oroduj za nás.

Svatý Ignáci, oslavený zakladateli Tovaryšstva Ježíšova,

Svatý Ignáci, horlivý následovníku Syna Božího,

Svatý Ignáci, vroucí ctiteli Panny Marie,

Svatý Ignáci, neohrožený bořiteli kacířstva,

Svatý Ignáci, mocná podporo Církve bojující,

Svatý Ignáci, horliteli pro časté přijímání,

Svatý Ignáci, vůdce svých řeholních bratří za pravou víru bojujících,

Svatý Ignáci, mocný ochránce mládeže,

Svatý Ignáci, vyvolená nádobo k oslavení jména Ježíšova,

Svatý Ignáci, vytrvalý obhájce katolického náboženství,

Svatý Ignáci, úhlavní nepříteli všech nepravostí,

Svatý Ignáci, horlivý šiřiteli pravé víry,.

Svatý Ignáci, ochránce pokoje a pravé moudrosti,

Svatý Ignáci, zářící světlo křesťanů,

Svatý Ignáci, požehnaný vůdce kajících duší,

Svatý Ignáci, osvícený učiteli duchovního života,

Svatý Ignáci, slavný spisovateli duchovních cvičení,

Svatý Ignáci, veliký dobrodince svých pronásledovatelů,

Svatý Ignáci, přísný soudce svých jednání a myšlenek,

Svatý Ignáci, zázraku pokory,

Svatý Ignáci, zrcadlo pravé zbožnosti,

Svatý Ignáci, lékaři nemocných,

Svatý Ignáci, křisiteli mrtvých,

Svatý Ignáci, veliký divotvůrce,

Svatý Ignáci, horliteli pro spásu duší,

Svatý Ignáci, útočiště utiskovaných,

Svatý Ignáci, útěcho ubohých,                                              oroduj za nás.

Svatý Ignáci, zápalná oběti lásky Boží,

Svatý Ignáci, vzore poslušnosti,

Svatý Ignáci, obdivuhodný milovníku a ochránce čistoty,

Svatý Ignáci, veliký příteli chudoby,

Svatý Ignáci, biči zlých duchů,

Svatý Ignáci, vzore všech ctností,

Svatý Ignáci, který jsi vyšším osvícením od Boha byl nadmíru omilostněn,

Svatý Ignáci, jenž jsi tajemství Nejsvětější Trojice s nejhlubší úctou rozjímal,

Svatý Ignáci, jenž jsi anděly s velikou vroucností uctíval,

Svatý Ignáci, jenž jsi jako apoštol na spáse lidí pracoval,

Svatý Ignáci, jenž jsi milostí a duchem proroka naplněn byl,

Svatý Ignáci, jenž jsi při všem větší čest a slávu Boží na zřeteli měl,

Svatý Ignáci, který sis svým přísným životem korunu mučednickou zasloužil,

Beránku Boží,

který snímáš hříchy světa,                  smiluj se nad námi.

Beránku Boží,

který snímáš hříchy světa,                  smiluj se nad námi.

Beránku Boží,

který snímáš hříchy světa,                  smiluj se nad námi.

Oroduj za nás, svatý otče Ignáci,

abychom byli hodni zaslíbení Kristových.

 

Modleme se:

Bože, jenž jsi k šíření větší slávy svého jména posílil Církev bojující působením svatého Ignáce novou zálohou, uděl, abychom jeho pomocí a následováním, bojujíce na zemi, zasloužili si být s ním korunováni v nebi. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Modlitba novény:

Bože, zapal naše srdce Duchem své lásky, abychom vždy smýšleli a jednali tak, jak se ti líbí, a upřímně tě milovali ve svých bratřích.

Shlédni na nás, nebeský Otče, když s úctou vzýváme nejsvětější jméno tvého Syna, ohlašující naši spásu, a naplň nás už nyní radostí z toho, co pro nás připravuješ v nebi. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Oroduj za nás, svatý otče Ignáci,

aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:

Bože, tys založil prostřednictvím svatého Ignáce Tovaryšstvo Ježíšovo. Prosíme tě, zahrň je duchovními i pozemskými dary: ať je s tebou spjato bezúhonností a láskou, ať poznává, co se líbí tvé velebnosti, a ať to také věrně plní. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

zpracoval Josef Stuchlý, SJ


Zobrazeno 2173×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.