Akce již proběhla.

7. den novény ke sv. Ignáci s Loyoly

18. 7. 2011 0:00

Ignác zjišťuje, že aby mohl veřejně pomáhal lidem v jejich duchovním růstu, potřebuje schválení společnosti, že takovéto věci může dělat, že ho uznávají jako autoritu. A toho je možno dosáhnout pouze studiem. Proto studuje.Zahajení: Ve jménu Otce i Syna …

 

Životopis - 7. část:

ŇIGO strávil v Paříži sedm let. Byla to léta rozhodující. Připutoval sám v únoru 1528. Odešel taktéž sám v dubnu 1535. To už byl však doktorem filosofie a velmi pokročil ve studiích teologických. Nechal za sebou skupinu následovníků věrných jeho životnímu stylu a zaměření.

V Paříži pokračoval v životě z almužen, avšak uvědomil si, že nemůže žebrat o stravu den co den, protože to škodí jeho studiu. Díky darům spřátelených osob a sbírkám, které konal v době prázdnin v Belgii a Anglii, si mohl studium na univerzitě v Sorbonně dovolit. O mnoho let později, při tvorbě jezuitských konstitucí, do-volí, aby jezuité během studií žili ze stálých příjmů, v méně přísné chudobě. Opatření, vycházející z jeho vlastní zkušenosti.

Sotva dorazil, vzbudil značný povyk. Tři španělští studenti dělali pod Iňigovým vedením Duchovní cvičení. Jejich výsledkem bylo, že rozdali všechen svůj majetek chudým a odešli žít s ním do útulku pro poutníky Na univerzitě to vyvolalo velké pozdvižení, protože ti tři tam byli velmi známí. Označovali ho za svůdce mládeže. Tlak okolí je přinutil zříci se svého rozhodnutí pro evangelium. Ovšem Iňigo se zastrašit nenechal. Pokračoval v získávání studentů. Začal se svými spolubydlícími na Colegiu Mayor, kde bydlel. Byli to Savojec Petr Faber a František Xaverský z Navarry. Toho druhého mu skutečně stálo za to získat i přes značné úsilí, protože se pak stal jedním z jeho nejhorlivějších následovníků. Postupné se ke skupině připojili Kastilec Lainez, Toleďan Salmerón, Bobadilla z diecéze Palen-cia a Rodrigues z Portugalska.

Všichni dělali Exercicie s Iňigem a všichni měli tutéž touhu: pomáhat druhým, vydat se do Svaté země a hlásat tam lidem evangelium. Byli „přáteli v Pánu" a chtěli být Ježíšovi „blízko" i fyzicky. Proto ten důraz na Jeruzalém. Jejich ideálem bylo „hlásat v chudobě" a přitom vytvořit cosi jako „apoštolské společenství", to znamená žít pohromadě po způsobu apoštolů.

Dalším určujícím rysem je jejich velkorysost. Nabízejí se pro to, co je „více" službou Bohu a bližním, co je „více" náročné. To je smysl výroku, který Iňigo často opakuje: k „větší" slávě Boží. Neměli bychom milovat vlažně, ale vroucně s ochotou učinit cokoliv

Těchto sedm se pak rozhodlo stvrdit svůj závazek slibem. 15. srpna 1534 se shromáždili v kostele na Mont-martru. Mši sv. sloužil Faber, který jediný z nich byl knězem. Všichni složili slib chudoby a čistoty a zavázali se putovat do Jeruzaléma. V případě, že to nebude možno uskutečnit, odevzdají se do služeb papeži. To byl zárodek budoucího Tovaryšstva Ježíšova.

Celou Paříží lomcovaly větry protestantské reformace. Tato skupinka mužů se zdála být na okraji těchto sporů. Starali se o to, aby žili správným křesťanským životem, tedy chudě, prostě a ve svobodě jako Ježíš. Aniž by to věděli, začali tak se skutečnou reformou církve.

Iňigo si změnil jméno na Ignác. Nevíme proč. Možná latinizoval své jméno při zápisu na univerzitu. Jeho zdraví není dobré. Platí za výstřelky svých pokání a života v krajní chudobě. Společníci ho se souhlasem lékaře nutí k léčbě „vzduchem rodného kraje". Potřebuje se uzdravit ve své vlasti. Domluví se, že se sejdou za dva roky v Benátkách, aby se společně pokusili vydat do Jeruzaléma.

Ignác se opět vydává na cestu, tentokrát však na koni. Jeho společníci mu to nařídili. Přijíždí do Loyoly Od jeho odchodu z domova uplynulo 13 let. Už nechce, aby ho jeho blízcí poznali.

 

Litanie:

Pane, smiluj se.                                                          Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se.                                           Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se.                                              Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče,                           smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože Duchu svatý,

Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria, bez poskvrny hříchu prvotního počatá,

oroduj za nás.

Svatý Ignáci, oslavený zakladateli Tovaryšstva Ježíšova,

Svatý Ignáci, horlivý následovníku Syna Božího,

Svatý Ignáci, vroucí ctiteli Panny Marie,

Svatý Ignáci, neohrožený bořiteli kacířstva,

Svatý Ignáci, mocná podporo Církve bojující,

Svatý Ignáci, horliteli pro časté přijímání,

Svatý Ignáci, vůdce svých řeholních bratří za pravou víru bojujících,

Svatý Ignáci, mocný ochránce mládeže,

Svatý Ignáci, vyvolená nádobo k oslavení jména Ježíšova,

Svatý Ignáci, vytrvalý obhájce katolického náboženství,

Svatý Ignáci, úhlavní nepříteli všech nepravostí,

Svatý Ignáci, horlivý šiřiteli pravé víry,.

Svatý Ignáci, ochránce pokoje a pravé moudrosti,

Svatý Ignáci, zářící světlo křesťanů,

Svatý Ignáci, požehnaný vůdce kajících duší,

Svatý Ignáci, osvícený učiteli duchovního života,

Svatý Ignáci, slavný spisovateli duchovních cvičení,

Svatý Ignáci, veliký dobrodince svých pronásledovatelů,

Svatý Ignáci, přísný soudce svých jednání a myšlenek,

Svatý Ignáci, zázraku pokory,

Svatý Ignáci, zrcadlo pravé zbožnosti,

Svatý Ignáci, lékaři nemocných,

Svatý Ignáci, křisiteli mrtvých,

Svatý Ignáci, veliký divotvůrce,

Svatý Ignáci, horliteli pro spásu duší,

Svatý Ignáci, útočiště utiskovaných,

Svatý Ignáci, útěcho ubohých,                                              oroduj za nás.

Svatý Ignáci, zápalná oběti lásky Boží,

Svatý Ignáci, vzore poslušnosti,

Svatý Ignáci, obdivuhodný milovníku a ochránce čistoty,

Svatý Ignáci, veliký příteli chudoby,

Svatý Ignáci, biči zlých duchů,

Svatý Ignáci, vzore všech ctností,

Svatý Ignáci, který jsi vyšším osvícením od Boha byl nadmíru omilostněn,

Svatý Ignáci, jenž jsi tajemství Nejsvětější Trojice s nejhlubší úctou rozjímal,

Svatý Ignáci, jenž jsi anděly s velikou vroucností uctíval,

Svatý Ignáci, jenž jsi jako apoštol na spáse lidí pracoval,

Svatý Ignáci, jenž jsi milostí a duchem proroka naplněn byl,

Svatý Ignáci, jenž jsi při všem větší čest a slávu Boží na zřeteli měl,

Svatý Ignáci, který sis svým přísným životem korunu mučednickou zasloužil,

Beránku Boží,

který snímáš hříchy světa,                  smiluj se nad námi.

Beránku Boží,

který snímáš hříchy světa,                  smiluj se nad námi.

Beránku Boží,

který snímáš hříchy světa,                  smiluj se nad námi.

Oroduj za nás, svatý otče Ignáci,

abychom byli hodni zaslíbení Kristových.

 

Modleme se:

Bože, jenž jsi k šíření větší slávy svého jména posílil Církev bojující působením svatého Ignáce novou zálohou, uděl, abychom jeho pomocí a následováním, bojujíce na zemi, zasloužili si být s ním korunováni v nebi. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Modlitba novény:

Bože, zapal naše srdce Duchem své lásky, abychom vždy smýšleli a jednali tak, jak se ti líbí, a upřímně tě milovali ve svých bratřích.

Shlédni na nás, nebeský Otče, když s úctou vzýváme nejsvětější jméno tvého Syna, ohlašující naši spásu, a naplň nás už nyní radostí z toho, co pro nás připravuješ v nebi. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Oroduj za nás, svatý otče Ignáci,

aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:

Bože, tys založil prostřednictvím svatého Ignáce Tovaryšstvo Ježíšovo. Prosíme tě, zahrň je duchovními i pozemskými dary: ať je s tebou spjato bezúhonností a láskou, ať poznává, co se líbí tvé velebnosti, a ať to také věrně plní. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

zpracoval Josef Stuchlý, SJ


Zobrazeno 2018×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.