Akce již proběhla.

8. den novény ke sv. Ignáci z Loyoly

19. 7. 2011 0:00

Hledání Boží vůle pro celou skupinu je završeno v Římě u Papeže. Ignác použil jednu z těchto výsadních cest k setkání se s Boží vůlí: papeže. Vrhne se mu k nohám se slovy: „Co chcete, aby tovaryši Ježíšovi dělali?"


Zahájení: "Ve jménu Otce, i Syna..."

 

Životopis - 8. část:

K cestě do Svaté země bylo nutné mít povolení papeže. To už jsme zmínili výše. Předtím chtěl ještě Ignác vyzkoušet pařížské doktory, kteří se navrátili z Paříže s čerstvými akademickými tituly A tak jim doporučí rozmístit se každý po jednom do špitálů a věnovat se nemocným s účinnou péčí a se slovy útěchy Z výšin teologie do všední skutečnosti péče o malomocné, ztížené morem, syfilidou, o umírající...

Po dvou měsících strávených ve špitálech je Ignác posílá do Říma vyprosit si papežské požehnání. Následují čtyři měsíce putování v krajní chudobě. Iňigo chce po svých společnících, aby byli zvyklí na odříkání a svěřovali se zcela do Božích rukou.

Oproti svým obavám našli v Římě všechny dveře otevřené. Dostali kýžené povolení k pouti a nadto jím bylo povoleno kněžské svěcení. Potěšeni takovými novinkami se vrátili do Benátek. Ale Ignác pro ně tak potěšující zprávy neměl. Toho roku žádná loď s poutníky do Svaté země nevypluje.

Utěšili se veřejným složením slibů chudoby a čistoty a vypravili se po trojicích do okolí hlásat křesťanskou nauku a věnovat se modlitbě.

Na podzim 1537 byli všichni vysvěceni na kněze a slavili svou primiční mši svatou. Kromě Ignáce. Asi proto, že doufal, že ji bude moci sloužit ve Ježíšově zemi.

Jelikož Benátky byly ve válce s Turky a vyhlídky na rychlé vyřešení konfliktu nebyly valné, ptali se, co budou zatím dělat. Rozhodli se odevzdat do služeb papeže tak, jak slíbili na Montmartru. Ignác, Faber a Laínez šli do Říma nabídnout se Kristovu náměstku.

Ostatní se mezitím rozešli do italských měst po dvou jako 72 Ježíšových učedníků v evangeliu.

Dříve než se rozešli, dohodli se, že bude-li se jich někdo ptát, kdo jsou, odpovědí, že jsou Ježíšovi tovaryši". Toto označení jim připadalo nejvhodnější vzhledem k jejich situaci a duchovnímu zaměření. Jejich ideálem bylo podobat se apoštolům a učedníkům, tedy Ježíšovu lidu", žít společně v obětavostí, bratrství a svobodě. Byl to jiný způsob vyjádření téhož, oč usilovali, když si v Paříži říkali „přátelé v Pánu".

Už blízko Říma, asi 15 kilometrů od města zažil Ignác hlubokou duchovní zkušenost. Sešel z cesty a vzdálil se od Fabera a Laíneze, aby se pomodlil v kostelíku v La Stortě. Cítil, že mu Bůh říká: „V Římě vám budu mi-lovstivý." Ignác pochopil smysl těch slov: Bůh nechce, aby mu sloužil v Jeruzalémě, ale v Říme. A ihned se zřekl úmyslu, který byl jeho snem od dávných let jeho uzdravuji vání v Loyole, totiž zůstat ve Svaté zemi.

Ignác znovu zakusil to, co pochopil už v Manrese. Že Bůh má pro každého člověka zvláštní úkol a že mu ho připomíná v každé situaci jeho života. Bůh k nám promlouvá mnohými způsoby. Úkolem člověka je rozpoznat a přijmout Jeho vůli. Někdy se Boží hlas ozve nadpřirozeným způsobem, jako tomu bylo v La Stortě. Ale ve většině případů nás vede prostřednictvím skutků a událostí, v nichž je potřeb, Kristova náměstka, biskupy a křesťanské společenství.

Ignác použil jednu z těchto výsadních cest k setkání se s Boží vůlí: papeže. Vrhne se mu k nohám se slovy: „Co chcete, aby tovaryši Ježíšovi dělali?"

 

Litanie:

Pane, smiluj se.                                                          Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se.                                           Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se.                                              Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče,                           smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože Duchu svatý,

Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria, bez poskvrny hříchu prvotního počatá,

oroduj za nás.

Svatý Ignáci, oslavený zakladateli Tovaryšstva Ježíšova,

Svatý Ignáci, horlivý následovníku Syna Božího,

Svatý Ignáci, vroucí ctiteli Panny Marie,

Svatý Ignáci, neohrožený bořiteli kacířstva,

Svatý Ignáci, mocná podporo Církve bojující,

Svatý Ignáci, horliteli pro časté přijímání,

Svatý Ignáci, vůdce svých řeholních bratří za pravou víru bojujících,

Svatý Ignáci, mocný ochránce mládeže,

Svatý Ignáci, vyvolená nádobo k oslavení jména Ježíšova,

Svatý Ignáci, vytrvalý obhájce katolického náboženství,

Svatý Ignáci, úhlavní nepříteli všech nepravostí,

Svatý Ignáci, horlivý šiřiteli pravé víry,.

Svatý Ignáci, ochránce pokoje a pravé moudrosti,

Svatý Ignáci, zářící světlo křesťanů,

Svatý Ignáci, požehnaný vůdce kajících duší,

Svatý Ignáci, osvícený učiteli duchovního života,

Svatý Ignáci, slavný spisovateli duchovních cvičení,

Svatý Ignáci, veliký dobrodince svých pronásledovatelů,

Svatý Ignáci, přísný soudce svých jednání a myšlenek,

Svatý Ignáci, zázraku pokory,

Svatý Ignáci, zrcadlo pravé zbožnosti,

Svatý Ignáci, lékaři nemocných,

Svatý Ignáci, křisiteli mrtvých,

Svatý Ignáci, veliký divotvůrce,

Svatý Ignáci, horliteli pro spásu duší,

Svatý Ignáci, útočiště utiskovaných,

Svatý Ignáci, útěcho ubohých,                                              oroduj za nás.

Svatý Ignáci, zápalná oběti lásky Boží,

Svatý Ignáci, vzore poslušnosti,

Svatý Ignáci, obdivuhodný milovníku a ochránce čistoty,

Svatý Ignáci, veliký příteli chudoby,

Svatý Ignáci, biči zlých duchů,

Svatý Ignáci, vzore všech ctností,

Svatý Ignáci, který jsi vyšším osvícením od Boha byl nadmíru omilostněn,

Svatý Ignáci, jenž jsi tajemství Nejsvětější Trojice s nejhlubší úctou rozjímal,

Svatý Ignáci, jenž jsi anděly s velikou vroucností uctíval,

Svatý Ignáci, jenž jsi jako apoštol na spáse lidí pracoval,

Svatý Ignáci, jenž jsi milostí a duchem proroka naplněn byl,

Svatý Ignáci, jenž jsi při všem větší čest a slávu Boží na zřeteli měl,

Svatý Ignáci, který sis svým přísným životem korunu mučednickou zasloužil,

Beránku Boží,

který snímáš hříchy světa,                  smiluj se nad námi.

Beránku Boží,

který snímáš hříchy světa,                  smiluj se nad námi.

Beránku Boží,

který snímáš hříchy světa,                  smiluj se nad námi.

Oroduj za nás, svatý otče Ignáci,

abychom byli hodni zaslíbení Kristových.

 

Modleme se:

Bože, jenž jsi k šíření větší slávy svého jména posílil Církev bojující působením svatého Ignáce novou zálohou, uděl, abychom jeho pomocí a následováním, bojujíce na zemi, zasloužili si být s ním korunováni v nebi. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Modlitba novény:

Bože, zapal naše srdce Duchem své lásky, abychom vždy smýšleli a jednali tak, jak se ti líbí, a upřímně tě milovali ve svých bratřích.

Shlédni na nás, nebeský Otče, když s úctou vzýváme nejsvětější jméno tvého Syna, ohlašující naši spásu, a naplň nás už nyní radostí z toho, co pro nás připravuješ v nebi. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Oroduj za nás, svatý otče Ignáci,

aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:

Bože, tys založil prostřednictvím svatého Ignáce Tovaryšstvo Ježíšovo. Prosíme tě, zahrň je duchovními i pozemskými dary: ať je s tebou spjato bezúhonností a láskou, ať poznává, co se líbí tvé velebnosti, a ať to také věrně plní. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

zpracoval Josef Stuchlý, SJ

Zobrazeno 2196×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.