Akce již proběhla.

Přípravné katecheze: Pastorační příprava k prožití WYD s Kristem

29. 3. 2011 1:00

Již od minulého roku se společnými katechezemi připravujeme na duchovní prožití WYD (Přípravné katecheze na Světové dny mládeže Madrid 2011)


Co jsou to WYD?
Světové dny mládeže jsou církevní událostí, při které se mimořádným způsobem projevuje víra v Krista.
Setkání probíhá ve slavnostním duchu: mladí lidé ukazují, že církev je živý organismus, a dosvědčují, že křesťanské poselství je stále aktuální.
Zároveň jsou WYD znamením, že církev tvoří jedno společenství: mladí z celého světa, různá sdružení, komunity, uskupení a hnutí se setkávají s papežem a biskupy, s nimiž sdílejí lásku ke Kristu a církvi, a také své poslání ve světě. Během WYD se společenství církve projevuje a posiluje.
Setkání je proto zřetelným a nadšeným projevem víry církve v Ježíše Krista.

Pastorační cíle WYD

Cíle Světových dnů mládeže jsou zřejmé:
- umožnit lidem osobní setkání s Kristem, který přetváří život člověka
- naučit se vnímat katolickou církev jako tajemství a společenství
- hlouběji si uvědomit povolání každého pokřtěného k apoštolátu
- lépe pochopit význam svátostí smíření a eucharistie posilujících život křesťana
Důležité je tedy upevnit spojení s Kristem praktikované v církvi s pravým nadšením, ze kterého pramení apoštolská horlivost a potřeba vzájemně tuto radost sdílet.

Duchovní příprava – katecheze

„V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry“ (srov. Kol 2,7).
Motto WYD v Madridu 2011 připomíná, že je nezbytně nutné, aby veškeré naše myšlenky, emoce, měřítka, iniciativy, touhy, a vůbec celý náš život, měly kořeny, zdroj obživy a síly, v Ježíši Kristu. Jen díky Němu můžeme růst a zrát, pouze skrze Něj, jak doufáme, dojde náš lidský život naplnění.
Katechezemi chceme přispět k tomu, aby mladí lidé, stále více poznávali Ježíše Krista, Přítele a Pána, projevovali opravdovou touhu, aby se On stal hnací silou jejich života a pevným základem, na kterém jej vystaví, a upřímně usilovali o to, aby se tak stalo.

Témata katechezí
Během pastorační přípravy postupně zopakujeme, v čem spočívá křesťanská víra: v co věříme a co žijeme. Když k nám Bůh promlouvá, nezjevuje nám pouze něco o sobě, ale také nám dává poznat, kým skutečně jsme my a jakým způsobem nám jeho milost dává schopnost žít nový život. Naše existence je poznamenána Bohem, který nás povolává do společenství s Ním.
Promítáme-li si v mysli dějiny spásy, pozorujeme Boží působení ve svém životě a v historii – za skutečnost, že jsme schopni si toto uvědomovat a vidět, vděčíme Duchu Svatému – a docházíme proměny: rozumu se dostává světla, srdce plesá radostí a odvažuje se toužit po Božích zaslíbeních, sílí vůle k velkorysému odevzdání se. Duch Svatý v nás vyvolává vděčnost, díkůvzdání, obrácení, touhu spolupracovat s Bohem na jeho spásonosném díle.
Radostné a nadšené přilnutí ke Kristu přítomnému v církvi je vyjádřeno ve vyznání víry – pochopeném ve správném slova smyslu a horlivě šířeném – v modlitbě a liturgické bohoslužbě, v následování Ježíše v každodenním životě.
V prvním období jsou nabídnuta tato témata:

1. „Bůh nám dal schopnost žít s Ním“.
Nejnaléhavější a nejzásadnější otázky týkající se života, hledání jeho smyslu, „nepokoje v srdci“, schopnosti „zamyslet se“, jsou znamením, že Bůh nás učinil pro sebe: jsme schopni Boha.

2. „Bůh nám vychází vstříc v osobě Ježíše Krista“.
Kristus - Zjevení Boha – vnáší světlo do našich neklidů, hledání, otázek. Bůh je láska daná v oběť, výzva k lásce. Světlo, kterým je Kristus, odpovídá na naše otázky a tím nám otevírá zcela nové obzory.

3. „Narodil se z Marie Panny, pravý Bůh a pravý člověk“.
Každá lidská bytost získává skrze vtělení věčného Božího Syna novou – božskou – hodnotu.

4. „Ježíš zvěstuje nebeské království“.
Hlásá, očišťuje, přesahuje a bere si k srdci touhu po lásce a její potřebu, soucit se slabými, chudými, nevinnými, kteří musí snášet příkoří, touhu po definitivním odčinění veškerého bezpráví. Ve svém životě, skutcích a slovech Kristus zvěstuje a uskutečňuje Boží vládu.

5. „Povolává nás ke spolupráci“.
Naše schopnost konat dobro, pomáhat druhým a nechat si pomáhat vychází z Krista, který ji orientuje žádoucím směrem, posiluje a rozhojňuje. Proto nám posílá do cesty mnoho různých lidí, abychom společně s Ním usilovali o nastolení Božího království.

6. „Dobrovolně se vydává na smrt“.
Pokud snášíme obtíže, zejména takové, jež plynou z věrné spolupráce na evangeliu, ve spojení s Kristem a podle jeho příkladu důvěry a věrnosti, stávají se nám zdrojem života. Neboť jen zrno, které samo zahyne, vydá plody. Proto z Ukřižovaného vychází síla, jež k Němu všechny přitahuje. Probodnut kopím podněcuje víru v těch, kdo na Něj hledí.

7. „Třetího dne vstal z mrtvých“.
Naše odevzdání se Kristu, zasvěcení se evangeliu, ač sebevíc omezené a ubohé, je tajemně živeno a upevňováno silou vzkříšeného Pána. „Nebojte se. Já jsem přemohl svět“ (Jan 6,20; 16,33). On je naším bezpečným základem.

8. „Dává nám svého Ducha, který nás s Ním spojuje a posvěcuje“.
Jestliže řekneme „ano“ životu ve spojení s Ježíšem, pak se v celém našem životě bude projevovat Boží synovství. Naše myšlenky, slova, skutky, vztahy se stanou prostým a odvážným svědectvím toho, co Bůh působí v nás a co touží činit v srdci každého.

Metoda
Neexistují dvě zcela totožné skupiny lidí. Proto člověk, zodpovědný za doprovázení a vedení určité skupiny v jejím růstu ve víře, vždy musí přizpůsobit potřebám a okolnostem své skupiny každý model katechetické formace, který se nabízí.
Nejdůležitější proto je ujasnit si, co je cílem každé katecheze. Například: jaký aspekt Kristova tajemství chceme předložit k rozjímání, „pochopení“, slavení, prožívání. A také: jaký aspekt života mladých má být vysvětlen, utvrzen, správně nasměrován skrze konkrétní aspekt Kristova tajemství, který se nabízí.
Za žádných okolností nesmí chybět naslouchání Božímu slovu, které – předávané církví – rozjasňuje lidský život, ani rozjímání nad životem, který má být Božím slovem osvícen a proměněn.
K tomu je nezbytná aktivita ze strany doprovázejícího, jehož úkolem je: nabídnout texty, které by skupině přiblížily Boží slovo, svědectví církevních otců a příkladných křesťanů, nauku církve, modlitbu, cestu k následování Ježíše Krista.
ze španělského originálu přeložil Petr Koutný

Zdroj: http://www.madrid11.com/es/camino/catequesis/45-preparacion-pastoral-para-vivir-la-jornada-con-jesucristo

Zobrazeno 2072×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.