Akce již proběhla.

Duchovní příprava

Modlitba Otče náš ve španělštině

Setkání v Madridu je za dveřmi a pravděpodobně během něj zavítáš i do některého ze španělských kostelů. Abys nebyl zaskočen, přinášíme iTi hlavní modlitby ve Španělštině.

9. den novény ke sv. Ignáci z Loyoly

Vytvoření řádu Tovaryšstva Ježíšova a touha Jezuitů dneška kráčet na cestě služby v tomtéž duchu, jako žil onen rytíř, který se narodil jako Iňigo z Loyoly a z něhož se stal svatý Ignác.

8. den novény ke sv. Ignáci z Loyoly

Hledání Boží vůle pro celou skupinu je završeno v Římě u Papeže. Ignác použil jednu z těchto výsadních cest k setkání se s Boží vůlí: papeže. Vrhne se mu k nohám se slovy: „Co chcete, aby tovaryši Ježíšovi dělali?"

7. den novény ke sv. Ignáci s Loyoly

Ignác zjišťuje, že aby mohl veřejně pomáhal lidem v jejich duchovním růstu, potřebuje schválení společnosti, že takovéto věci může dělat, že ho uznávají jako autoritu. A toho je možno dosáhnout pouze studiem. Proto studuje.

6. den novény ke sv. Ignáci z Loyoly

Ignác zjišťuje, že aby mohl veřejně pomáhal lidem v jejich duchovním růstu, potřebuje schválení společnosti, že takovéto věci může dělat, že ho uznávají jako autoritu. A toho je možno dosáhnout pouze studiem. Proto studuje.

5. den novény ke sv. Ignáci z Loyoly

Dnes Ignác objeví, jak je to s následováním Krista. V Loyole byl přesvědčen, že v napodobování, imitování Krista a svatých spočívá život křesťana. Být jako světci, napodobovat Ježíše. Teď poznal, že každý člověk má své vlastní, specifické povolání.

3. den novény ke sv. Ignáci z Loyoly

Dnes si v životopise sv. Ignáce zaměříme na skutečnost, že Bůh dokáže psát i na křivých linkách a použít vykolejení a utrpení člověka k něčemu dobrému. Učinil velký objev duchovního života a to ten, že když četl životopisy svatých a zavřel knihu,…

2. den novény ke sv. Ignáci z Loyoly

Dnes si v životopise sv. Ignáce jak končí světská sláva a jaké má trvání.

Novéna ke sv. Ignáci z Loyoly

V prvním dni novény k sv. Ignáci z Loyloly si v jeho životopise připomeneme, že všichni jsou povoláni ke svatosti a to ať jsou Bohu vzdáleni jakkoliv.

9. den - novéna k Růženě z Limy

Na přímluvu svaté Růženy prosme, aby nám Bůh poskytl odvahu a sílu k nesení kříže našich každodenních těžkostí s radostí.

8. den - novéna k Růženě z Limy

Na přímluvu svaté Růženy prosme o zvláštní ochranu při pokušeních a o sílu, abychom dokázali odmítnout všechno, co nás odděluje od Boha.

7. den - novéna k Růženě z limy

Na přímluvu svaté Růženy prosme, abychom v těžkých chvílích Ježíše nezradili a byli pevní ve víře.

6. den - novéna k Růženě z Limy

Na přímluvu svaté Růženy prosme o růst ve zbožnosti, o pravidelnost v přijímání svátosti smíření a o častou účast na mši svaté.

5. den - novéna k Růženě z Limy

Na přímluvu svaté Růženy prosme, aby rostla naše touha po Bohu, po vytrvalém čtení Písma svatého a častém přijímání Nejsvětější Svátosti.

4. den - novéna k Růženě z Limy

Na přímluvu svaté Růženy prosme, abychom poznali své štěstí, které je v poznání a plnění Boží vůle.

3. den - novéna k Růženě z Limy

Na přímluvu svaté Růženy prosme o vytrvalost v prosbách za rozšíření Božího království ve světě, zavšechny misionáře i za sebe, abychom neměli strach z vyznávání víry tam, kde žijeme.

2. den - novéna k Růženě z Limy

Na přímluvu svaté Růženy prosme o větší touhu po slávě Boží.

9. den - novéna ke sv. Janu z Avily

9. den novény: Avšak sloužil, nakolik může – duchovními radami, duchovním vedením, hodně píše. V jeho listech a spisech je nápadná znalost Písma svatého. Pro jeho rady přicházela i sv. Terezie z Avily. Dala mu také k posouzení rukopis svého Života …

8. den - novéna ke sv. Janu z Avily

8. den novény: Někteří jezuité však nesouhlasili kvůli Janovu židovskému původu a kvůli jeho stále zhoršujícímu se zdraví. Několik kněží potom tedy individuálně přešlo k jezuitům, ostatní dále působili tak jako předtím. V roce 1545 začal Tridentský…

7. den - novéna ke sv. Janu z Avily

7. den novény: Tyto kněze charakterizovala horlivost v kázání, lidových misiích, vyučování v křesťanské nauce atd. V roce 1545 se Jan dostal do kontaktu se Společností Ježíšovou (jezuity) a s Ignácem z Loyoly. Společně uvažovali, jestli kněží z…

6. den - novéna ke s. Janu z Avily

6. den novény: V roku 1534 Jan přešel do Cordoby, kde zůstal natrvalo. Vícekrát cestoval rovněž do Granady na pozvání tamějšího arcibiskupa, který si velmi cenil jeho rad. Díky jeho kázáním se obrátil také Jan z Boha a František Borgiáš. Během jeho…

5. den - novéna ke sv. Janu z Avily

5. den novény: Ve vězení Jan nezahálel a neutápěl se v pocitech životních křivd. Právě ve vězení vznikly základy jeho nejznámějšího díla Audi filia („Slyš, dcero“ – spis napsaný pro mladou pěknou zámožnou dámu Sanchu Carrillovou, která se obrátila…

4. den - novéna ke sv. Janu z Avily

4. den novény: Žil chudobně, peníze nepřijímal. Kritizoval společenské nešvary, a to v církvi, ale i mezi bohatými a mocnými tohoto světa. V roce 1531 ho kvůli tomu obžalovali u inkvizice jako nebezpečného novátora. Tehdejší ovzduší totiž bylo…

3. den - novéna ke sv. Janu z Avily

3. den novény: Jako kazatel a lidový misionář působil potom v Seville a jiných městech Andaluzie. Vyučoval katechismus, vysvětloval Písmo, učil lidi modlitbě a hodně zpovídal.

2. den - novéna ke sv. Janu z Avily

2. den novény: I jemu to však nakonec přišlo vhod, neboť pocítil Boží volání, kvůli němuž se vrátil domů a žil tři roky v modlitbě a rozjímání. Od roku 1520 studoval umění (filozofii) a teologii na univerzitě v Alkale. Na kněze byl vysvěcen roku…

1. den - novéna ke sv. Janu z Avily

1. den novény: Jan z Avily se narodil roku 1500 v Almodovaru del Campo v jižním Španělsku v zámožné rodině. Jeho otec byl židovského původu, avšak byl křesťanem. Jan byl tedy poloviční Žid, což mu po celý život působilo překážky. Kvůli původu roku…

Duchovní příprava pokračuje další novénou

Od zítřka se můžeš připojit k novéně k dalšímu z patronů Světových dnů mládeže v Madridu. Modlit se bude novéna ke sv. Janu z Avily.

Novéna ke sv. Rafaelu - 9. den

Devátý den

Novéna ke sv. Rafaelu - 8. den

Osmý den

Novéna ke sv. Rafaelu - 7. den

Sedmý den

Novéna ke sv. Rafaelu - 6. den

Šestý den

Novéna ke sv. Rafaelu - 5. den

Pátý den

Novéna ke sv. Rafaelu - 4. den

Čtvrtý den

Novéna ke sv. Rafaelu - 3. den

Třetí den

Novéna ke sv. Rafaelu - 2. den

Druhý den

Novéna ke sv. Rafaelu Arnáizu Barónovi - 1. den

První den

Skvělá možnost jak se duchovně připravit na Madrid

Zítřejším dnem začíná další novéna v rámci přípravy na Celosvětové setkání mládeže se Svatým otcem.

Přípravná katecheze č. 5: Povolání sdílet Kristův život a jeho poslání

Lidská existence jako odpověď na Boží volání.

Přípravná katecheze č. 4: Ježíš ohlašuje Boží království: jeho nauka a skutky

Poukázat na Ježíše jako na Dobrou zvěst, která dává světlo, jednotu a smysl lidské existenci.

Přípravná katecheze č. 3: Zrozen z Marie Panny, pravý Bůh a pravý člověk

Meditace o tajemství Vtělení v osobních dimenzích, které v nás má znovu vzbudit údiv nad Božím milosrdenstvím.

Přípravná katecheze č. 2: Bůh se s námi setkává v Kristu

Sám Bůh posláním svého Syna utišil naši žízeň.

Přípravná katecheze č. 1: Bůh nás stvořil se schopností žít s Ním

Otázka a tušení, které otvírají cestu - to je téma první katecheze.

Přípravné katecheze: Pastorační příprava k prožití WYD s Kristem

Již od minulého roku se společnými katechezemi připravujeme na duchovní prožití WYD (Přípravné katecheze na Světové dny mládeže Madrid 2011)

Novéna ke svatému Janu od Kříže

V pořadí pátá novéna sloužící jako příprava mladých na Celosvětové setkání se tentokrát obrací ke španělskému světci a karmelitánskému mnichu ze šestnáctého století.

Jak připravit spolčo na téma Madrid 2011?

Jak připravit setkání pro mladé lidi, naše kamarády, věřící z farnosti či křesťanské vysokoškolské spolčo, které naláká naše přátele, aby se přihlásili na Světový den mládeže? Připravila jsem si tento návrh.

Novéna ke svaté Terezii z Avily - texty

Kompletní texty novény ke svaté Terezii z Avily

Novéna ke sv. Fruktuosovi

Další novénou, kterou jsme pro vás připravili, je novéna ke sv. Fruktuosovi. Modlili jsme se ji už v lednu, ale tady najdete všechny texty pohromadě, pokud byste se ji chtěli modlit i v budoucnosti.

Novéna ke sv. Františku Xaverskému

Na Celosvětové dny mládeže konané o prázdninách 2011 se můžeš připravit i duchovně. A to díky devítí novénám, ke kterým se můžeš ještě před setkáním připojit. První z nich začíná už dnes!

Poselství papeže pro Světový den mládeže nyní i v češtině!

Čtěte poselství Svatého otce Benedikta XVI. pro XXVI. světový den mládeže v Madridu.

Modlitba za Světové dny mládeže

Připoj se k modlitbě, kterou se modlí česká církev za Světové dny mládeže v Madridu.