Akce již proběhla.

3. den novény ke sv. Ignáci z Loyoly

14. 7. 2011 0:00

Dnes si v životopise sv. Ignáce zaměříme na skutečnost, že Bůh dokáže psát i na křivých linkách a použít vykolejení a utrpení člověka k něčemu dobrému. Učinil velký objev duchovního života a to ten, že když četl životopisy svatých a zavřel knihu, cítil velký pokoj a radost. To bylo něco opačného než když rozdmýchával své fantazie o rytířství a soubojích, protože ty za sebou zanechávaly smutek a rozčarování 

Zahájení: Ve jménu Otce, i Syna, ...

 

Životopis - 3. část:

NEZEMŘEL: Iňigo se uzdravil, ale zjistil, že má nohu o mnoho kratší a vyčnívá mu z ní boule. Po zbytek života kulhat? To nepřipadá v úvahu. Jak bude moci vylézt na koně, konat hrdinské skutky, dvořit se dámě svých snů, když je z něj směšný kulhavec?

Iňigo se na vlastní žádost podrobil druhé operaci, jež měla tuto deformaci odstranit. Nebyla o nic méně bolestivá než ta předchozí. Musel protrpět několik dalších měsíců, snášet obtížnou léčbu a nosit různá závaží, která mu měla prodloužit kost.

Co může nemocný dělat, když je nucen odpočívat? Přemýšlet o plánech do budoucna. Sám přiznává, že se bavil tím, že si představoval, jakými hrdinskými činy si získá pozornost ve službách své dámy, jaké prostředky použije, aby se dostal až k ní, poklony a zdvořilé fráze, které jí bude říkat, hrdinské a válečnické skutky; které jí zasvětí.

Ale Inigo se nudí. Pouhá představivost mu nestačí. Žádá si rytířské romány, v nichž by našel nové nápady V domě žádné nemají. Jen zbožné knížky: jeden Životopis Krista a knihu o různých světcích.

Na takovou četbu neměl moc chuti, ale aby zabil čas, pustil se do ní. A s překvapením zjistil, že se mu líbí. A nejen to: když knihu zavřel, cítil velký pokoj a radost. To bylo něco opačného než když rozdmýchával své fantazie o rytířství a soubojích, protože ty za sebou zanechávaly smutek a rozčarování. Když viděl, jak se v něm střídají nálady, jednou tak, podruhé jinak, byl z toho zmaten.

Na druhou stranu Iňigo na vlastní kůží pocítil, co je to nebezpečí. Promítal si přitom svůj předchozí život. Je to pochopitelné, když se ocitl na hranici smrti a měl tolik času na přemýšlení.

Výsledek zpytování nevypadal dobře. Z Božího pohledu byl hříšník, špatný křesťan. Pod vlivem pocitů, které v něm vzbuzovala zbožná četba, si začal představovat: Jaké by to bylo, kdybych konal to, co svatý František či svatý Dominik?" Iňigovi přitom nechyběla odvaha ani udatnost. Tou se proslavil. Nyní si však předsevzal něco, co se zdálo mnohem těžší uskutečnit: jít bosý do Jeruzaléma, živit se jen bylinami a podrobit se témuž ba ještě většímu pokání, než jaké konali světci.

Iňigovy důvody byly plné naivní soutěživosti: „Dokázal to svatý Dominik, tak to musím dokázat i já." Jestliže toho byl nějaký člověk schopen, pak se to přece podaří i jemu. I zde se projevovala jeho ctižádost zařadit se mezi ty nejlepší.

Uběhly měsíce. Léto a pod-zim. Přišla zima. Jeho srdce se pozvolna obracelo k Bohu. Rozhodl se sepsat vlastní ru-kou poznámky z knih, které četl. Tak se pustil do opisování pasáží z života Kristova -Ježíšova slova psal červeným inkoustem, Mariina modrým. Napodobovat, imitovat. Má v úmyslu podobat se světcům. S tím souvisí i zvláštní úcta k Ježíšovi a jeho Matce, která u Iňiga začíná klíčit.

Jeho bratři Pedro a Martin a švagrová Magdalena si o něj dělají starosti. Už ho neslyší mluvit o hrdinských Činech, lásce a slávě. Občas ho přistihnou, jak pláce. Jindy jako by byl duchem nepřítomen. Když se ho ptají, co se děje, odpovídá vyhýbavě. Počátkem roku 1522 je Iňigo již téměř uzdraven a ozna-muje, že odejde. Řekl, že půjde do Navarry a setká se s vévodou z Nájery aby si od něho vzal peníze, které mu dluží. Rodina ho vidí odcházet s úzkostí. Co se to děje s nejmladším Loyolou?

 

Litanie:

Pane, smiluj se.                                                          Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se.                                           Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se.                                              Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče,                           smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože Duchu svatý,

Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria, bez poskvrny hříchu prvotního počatá,

oroduj za nás.

Svatý Ignáci, oslavený zakladateli Tovaryšstva Ježíšova,

Svatý Ignáci, horlivý následovníku Syna Božího,

Svatý Ignáci, vroucí ctiteli Panny Marie,

Svatý Ignáci, neohrožený bořiteli kacířstva,

Svatý Ignáci, mocná podporo Církve bojující,

Svatý Ignáci, horliteli pro časté přijímání,

Svatý Ignáci, vůdce svých řeholních bratří za pravou víru bojujících,

Svatý Ignáci, mocný ochránce mládeže,

Svatý Ignáci, vyvolená nádobo k oslavení jména Ježíšova,

Svatý Ignáci, vytrvalý obhájce katolického náboženství,

Svatý Ignáci, úhlavní nepříteli všech nepravostí,

Svatý Ignáci, horlivý šiřiteli pravé víry,.

Svatý Ignáci, ochránce pokoje a pravé moudrosti,

Svatý Ignáci, zářící světlo křesťanů,

Svatý Ignáci, požehnaný vůdce kajících duší,

Svatý Ignáci, osvícený učiteli duchovního života,

Svatý Ignáci, slavný spisovateli duchovních cvičení,

Svatý Ignáci, veliký dobrodince svých pronásledovatelů,

Svatý Ignáci, přísný soudce svých jednání a myšlenek,

Svatý Ignáci, zázraku pokory,

Svatý Ignáci, zrcadlo pravé zbožnosti,

Svatý Ignáci, lékaři nemocných,

Svatý Ignáci, křisiteli mrtvých,

Svatý Ignáci, veliký divotvůrce,

Svatý Ignáci, horliteli pro spásu duší,

Svatý Ignáci, útočiště utiskovaných,

Svatý Ignáci, útěcho ubohých,                                              oroduj za nás.

Svatý Ignáci, zápalná oběti lásky Boží,

Svatý Ignáci, vzore poslušnosti,

Svatý Ignáci, obdivuhodný milovníku a ochránce čistoty,

Svatý Ignáci, veliký příteli chudoby,

Svatý Ignáci, biči zlých duchů,

Svatý Ignáci, vzore všech ctností,

Svatý Ignáci, který jsi vyšším osvícením od Boha byl nadmíru omilostněn,

Svatý Ignáci, jenž jsi tajemství Nejsvětější Trojice s nejhlubší úctou rozjímal,

Svatý Ignáci, jenž jsi anděly s velikou vroucností uctíval,

Svatý Ignáci, jenž jsi jako apoštol na spáse lidí pracoval,

Svatý Ignáci, jenž jsi milostí a duchem proroka naplněn byl,

Svatý Ignáci, jenž jsi při všem větší čest a slávu Boží na zřeteli měl,

Svatý Ignáci, který sis svým přísným životem korunu mučednickou zasloužil,

Beránku Boží,

který snímáš hříchy světa,                  smiluj se nad námi.

Beránku Boží,

který snímáš hříchy světa,                  smiluj se nad námi.

Beránku Boží,

který snímáš hříchy světa,                  smiluj se nad námi.

Oroduj za nás, svatý otče Ignáci,

abychom byli hodni zaslíbení Kristových.

 

Modleme se:

Bože, jenž jsi k šíření větší slávy svého jména posílil Církev bojující působením svatého Ignáce novou zálohou, uděl, abychom jeho pomocí a následováním, bojujíce na zemi, zasloužili si být s ním korunováni v nebi. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Modlitba novény:

Bože, zapal naše srdce Duchem své lásky, abychom vždy smýšleli a jednali tak, jak se ti líbí, a upřímně tě milovali ve svých bratřích.

Shlédni na nás, nebeský Otče, když s úctou vzýváme nejsvětější jméno tvého Syna, ohlašující naši spásu, a naplň nás už nyní radostí z toho, co pro nás připravuješ v nebi. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Oroduj za nás, svatý otče Ignáci,

aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:

Bože, tys založil prostřednictvím svatého Ignáce Tovaryšstvo Ježíšovo. Prosíme tě, zahrň je duchovními i pozemskými dary: ať je s tebou spjato bezúhonností a láskou, ať poznává, co se líbí tvé velebnosti, a ať to také věrně plní. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

zpracoval Josef Stuchlý, SJ


Zobrazeno 2435×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.