Akce již proběhla.

5. den novény ke sv. Ignáci z Loyoly

16. 7. 2011 0:00

Dnes Ignác objeví, jak je to s následováním Krista. V Loyole byl přesvědčen, že v napodobování, imitování Krista a svatých spočívá život křesťana. Být jako světci, napodobovat Ježíše. Teď poznal, že každý člověk má své vlastní, specifické povolání.Zahajení: Ve jménu Otce i Syna …

 

Životopis - 5. část

První období v Manrese bylo bouřlivé. V Loyole si zvykl zapisovat, co se děje v jeho duši. Když teď znovu přečetl své poznámky, uvědomil si, jaký význam mají změny stavů v jeho duši. Jejich prostřednictvím mu Bůh ukazuje svou vůli. Jeho odpor k hlubokému a upřímnému obrácení se někdy zahaloval do zdání dobrých úmyslů. Při jiných příležitostech mu jeho posty a skutky pokání v modlitbě spíše překážely, než aby mu pomáhaly.

Aniž by to věděl, Iňigo prožíval „Duchovní cvičení". Prostřednictvím modlitby a rozjímání nad evangelii se nadchl pro Ježíšovu osobu, začal si osvojovat jeho postoje a utvářet celý svůj život podle života Kristova. Zkušenost oněch dní pečlivě zachycovaná na papír se stane základem „Duchovních cvičení", jedné z knih, které církev nejvíce ovlivnily. Upraví některé body, něco přidá a něco vyškrtne, ale ignaciánská metoda hledání Boží vůle spolu s důrazem na osobu Je­žíše je v těchto jeho poznám­kách už obsažena.

V Manrese, jak vyznává sám Iňigo, s ním Bůh zachá­zel jako učitel s žákem; vyu­čoval ho v tom, jak chce, aby mu sloužil. Jednoho dne, když kráčel po břehu řeky Cardoner, dostalo se mu velkého osvícení. Všechno mu náhle připadalo nové a jiné. Jako by věci spatřil poprvé.

Napodobovat, imitovat. V Loyole byl přesvědčen, že v tom spočívá život křesťana. Být jako světci, napodobovat Ježíše. Teď poznal, že každý člověk má své vlastní, specifické povolání. A že Bůh se nám dává poznat různými způsoby. Křesťan musí poznat a uskutečnit zvláštní poslání, které mu Bůh uložil. Jaké je to jeho? Iňigo se stále domníval, že jet do Jeruzaléma. Už ne proto, aby vykonal hrdinský skutek, ale proto, že je to Ježíšova země. Žije-li v chudobě a svobodě od světských starostí, už ne kvůli pokání, ale zkrátka proto, že takto žil Kristus. A začíná pomáhat chudým, starat se o nemocné a potřebné a koná dobro pro jejich duše, protože i Ježíš uzdravoval, kázal a osvobodil nás od našich hříchů.

Poutník se tedy odevzdává Bohu a je hotov sledovat jeho vnuknutí v každé chvíli. Neví, kam ho dovednou. Ale než bude vědět, co od něho bude dále žádat, půjde do Jeruzaléma. Sní o tom, že tam zemře jako Kristus, když bude hlásat evangelium pohanům.

VManrese zůstal asi rok. Ujali se ho v několika domech a nějaký čas strávil v dominikánském klášteře. Také se uchyloval k modlitbě a pokání do jedné nedaleké jeskyně. Dnes tam stojí jezuitský kostel. Ještě důležitější je, že začal prostřednictvím
rozhovorů duchovně pomáhat těm, kdo byli ochotni mu naslouchat.

VBarceloně se nalodil na loď do Itálie. Povedlo se mu jet bez peněz, ale loďmistr po něm chtěl, aby si vzal zásoby potravin. Iňigovi to činilo jisté potíže, raději by se zcela svěřil do rukou Božích.

Jeden zpovědník mu navrhl řešení. Ať si potraviny vezme, když si je vyžebrá.

V březnu 1523 rok poté, co sám a bez prostředků opustil rodný dům, se vydává na moře. Nikdo v tom zchátralém a ubohém poutníkovi nevidí elegantního, vyoblékaného člena z rodu Loyolů.


Litanie:

Pane, smiluj se.                                                          Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se.                                           Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se.                                              Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče,                           smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože Duchu svatý,

Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria, bez poskvrny hříchu prvotního počatá,

oroduj za nás.

Svatý Ignáci, oslavený zakladateli Tovaryšstva Ježíšova,

Svatý Ignáci, horlivý následovníku Syna Božího,

Svatý Ignáci, vroucí ctiteli Panny Marie,

Svatý Ignáci, neohrožený bořiteli kacířstva,

Svatý Ignáci, mocná podporo Církve bojující,

Svatý Ignáci, horliteli pro časté přijímání,

Svatý Ignáci, vůdce svých řeholních bratří za pravou víru bojujících,

Svatý Ignáci, mocný ochránce mládeže,

Svatý Ignáci, vyvolená nádobo k oslavení jména Ježíšova,

Svatý Ignáci, vytrvalý obhájce katolického náboženství,

Svatý Ignáci, úhlavní nepříteli všech nepravostí,

Svatý Ignáci, horlivý šiřiteli pravé víry,.

Svatý Ignáci, ochránce pokoje a pravé moudrosti,

Svatý Ignáci, zářící světlo křesťanů,

Svatý Ignáci, požehnaný vůdce kajících duší,

Svatý Ignáci, osvícený učiteli duchovního života,

Svatý Ignáci, slavný spisovateli duchovních cvičení,

Svatý Ignáci, veliký dobrodince svých pronásledovatelů,

Svatý Ignáci, přísný soudce svých jednání a myšlenek,

Svatý Ignáci, zázraku pokory,

Svatý Ignáci, zrcadlo pravé zbožnosti,

Svatý Ignáci, lékaři nemocných,

Svatý Ignáci, křisiteli mrtvých,

Svatý Ignáci, veliký divotvůrce,

Svatý Ignáci, horliteli pro spásu duší,

Svatý Ignáci, útočiště utiskovaných,

Svatý Ignáci, útěcho ubohých,                                              oroduj za nás.

Svatý Ignáci, zápalná oběti lásky Boží,

Svatý Ignáci, vzore poslušnosti,

Svatý Ignáci, obdivuhodný milovníku a ochránce čistoty,

Svatý Ignáci, veliký příteli chudoby,

Svatý Ignáci, biči zlých duchů,

Svatý Ignáci, vzore všech ctností,

Svatý Ignáci, který jsi vyšším osvícením od Boha byl nadmíru omilostněn,

Svatý Ignáci, jenž jsi tajemství Nejsvětější Trojice s nejhlubší úctou rozjímal,

Svatý Ignáci, jenž jsi anděly s velikou vroucností uctíval,

Svatý Ignáci, jenž jsi jako apoštol na spáse lidí pracoval,

Svatý Ignáci, jenž jsi milostí a duchem proroka naplněn byl,

Svatý Ignáci, jenž jsi při všem větší čest a slávu Boží na zřeteli měl,

Svatý Ignáci, který sis svým přísným životem korunu mučednickou zasloužil,

Beránku Boží,

který snímáš hříchy světa,                  smiluj se nad námi.

Beránku Boží,

který snímáš hříchy světa,                  smiluj se nad námi.

Beránku Boží,

který snímáš hříchy světa,                  smiluj se nad námi.

Oroduj za nás, svatý otče Ignáci,

abychom byli hodni zaslíbení Kristových.

Modleme se:

Bože, jenž jsi k šíření větší slávy svého jména posílil Církev bojující působením svatého Ignáce novou zálohou, uděl, abychom jeho pomocí a následováním, bojujíce na zemi, zasloužili si být s ním korunováni v nebi. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Modlitba novény:

Bože, zapal naše srdce Duchem své lásky, abychom vždy smýšleli a jednali tak, jak se ti líbí, a upřímně tě milovali ve svých bratřích.

Shlédni na nás, nebeský Otče, když s úctou vzýváme nejsvětější jméno tvého Syna, ohlašující naši spásu, a naplň nás už nyní radostí z toho, co pro nás připravuješ v nebi. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Oroduj za nás, svatý otče Ignáci,

aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:

Bože, tys založil prostřednictvím svatého Ignáce Tovaryšstvo Ježíšovo. Prosíme tě, zahrň je duchovními i pozemskými dary: ať je s tebou spjato bezúhonností a láskou, ať poznává, co se líbí tvé velebnosti, a ať to také věrně plní. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

zpracoval josef Stuchlý, SJ


 


Zobrazeno 2371×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.