Akce již proběhla.

9. den novény ke sv. Ignáci z Loyoly

20. 7. 2011 0:00

Vytvoření řádu Tovaryšstva Ježíšova a touha Jezuitů dneška kráčet na cestě služby v tomtéž duchu, jako žil onen rytíř, který se narodil jako Iňigo z Loyoly a z něhož se stal svatý Ignác.Zahajení: Ve jménu Otce i Syna …

 

Životopis - 9. část:

PRVNÍ, co Ignác a jeho společníci v Římě udělali, bylo, že se dali k dispozici papeži Pavla III. Muselo ho překvapit, že prosí o práci a nic za ni nechtějí, zatímco všichni od něho žádají úřady a pocty, na nichž by mohli vydělat. Pověřil je pastoračními úkoly v samotném Římě.

Zima na přelomu let 1538 a 1539 byla neobyčejně chladná a po městě se rozšířil hladomor. Tovaryši Ježíšovi se vrhli do služeb potřebným. Jejich velkorysé a nezištné nasazení jim získalo sympatie všech. O těchto Vánocích sloužil Ignác svou první mší.

Papež požádal Broěta a Rodrigueze, aby šli do Sieny Úkoly, jimiž je papež pověřil, je stavěly před otázku: Mají zůstat sjednocení, a založit proto řeholní řád, anebo být volnější a nemít mezi sebou stálá pouta?

Všichni zasvětili dlouhé měsíce modlitbě a uvažo-vání nad tímto tématem. Nakonec se shodli, že založí nový řád, Tovaryš-stvo Ježíšovo. Též souhlasili, že nebudou mít vlastní hábit, společnou liturgickou modlit-bu, předem stanovená pokání. Papež plán ústně schválil a o rok později, 27. září 1540 potvrdil písemně. Museli si zvolit představeného a sestavit konkrétnější pravidla pro svůj život.

Volba představeného padla na Ignáce, který odmítal její výsledek přijmout. Nakonec mu však nezbývalo nic jiného než se jednomyslné volbě svých společníků podvolit. Od té chvíle se věnoval psaní „Konstitucí" řádu a řídil jeho první kroky. Skupina zaznamenala neuvěřitelný růst a papežové ji začali pověřovat úkoly mnohem závažnějšími a náročnějšími.

Ignác, který se nabídl pro několik z nich, ale nenechali ho jít, viděl, jak jeho první společníci pozvolna odjíždějí na různá místa a do různých zemí: Faber do Německa, Bobadilla do Neapole, Rodriguez do Portugalska, Xaverský do Indie,

Laínez a Salmerón na koncil v Tridentu. Větve se rozprostřely po celém známém světě i neznámém: jedna skupina byla poslána až do Etiopie. Tovaryšstvo otevírá domy v Německu, Francii, Španělsku, Portugalsku, Japonsku... Povahou toulavý Ignác zakotví v Římě. Nařizuje, dává rady, povzbuzuje a píše. Píše hodně. Dopisy a směrnice pro ty, kteří odjíždějí nebo jsou daleko. A dokončuje Konstituce. Proto ale neupouští od pomoci chudým v jejich potřebách, stará se o nemocné, pronásledované, řeší pře a smiřuje nepřátele. Tovaryšstvo Ježíšovo se utváří jako společenství chudých kněží, svobodných a odhodlaných zabývat se tím, co je „více" potřeba v církvi na kterémkoliv místě a v jakékoliv době: Musejí obratně plnit úkoly, kterými je Kristův náměstek pověří. V tom spočívá jejich slib poslušnosti papeži vzhle-dem k takovýmto poslá-ním. Tak se Tovaryšstvo už za časů Ignácových věnuje výuce, evangelizaci vzdále-ných krajin, intelektuální práci, přímé pastoraci a péči o ty, kteří jsou na okraji.

Všichni jezuité (jak se jim brzy začalo říkat) procházejí měsíčními Duchovními cvičeními a stávají se Ježíšovými apoštoly chudými a svobodnými, kteří se setkávají s Bohem a slouží mu za všech životních okolností, zvláště však v potřebách lidí. Vše k vetší slávě Boží. Ve svých posledních letech Ignác trpěl vážnou chorobou zažívacího ústrojí. Na její následky zemřel za úsvitu 31. Července 1556. Tou dobou mělo Tovaryšstvo Ježíšovo více než tisíc členů. Přes změny, kterými řád prošel, včetně dočasného zrušení, slouží už pět set let svému jedinému Pánu Ježíši Kristu a jeho snoubence církvi. Jezuité dneška touží kráčet na cestě služby v tomtéž duchu, jako žil onen rytíř, který se narodil jako Iňigo z Loyoly a z něhož se stal svatý Ignác.

 

Litanie:

Pane, smiluj se.                                                          Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se.                                           Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se.                                              Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče,                           smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože Duchu svatý,

Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria, bez poskvrny hříchu prvotního počatá,

oroduj za nás.

Svatý Ignáci, oslavený zakladateli Tovaryšstva Ježíšova,

Svatý Ignáci, horlivý následovníku Syna Božího,

Svatý Ignáci, vroucí ctiteli Panny Marie,

Svatý Ignáci, neohrožený bořiteli kacířstva,

Svatý Ignáci, mocná podporo Církve bojující,

Svatý Ignáci, horliteli pro časté přijímání,

Svatý Ignáci, vůdce svých řeholních bratří za pravou víru bojujících,

Svatý Ignáci, mocný ochránce mládeže,

Svatý Ignáci, vyvolená nádobo k oslavení jména Ježíšova,

Svatý Ignáci, vytrvalý obhájce katolického náboženství,

Svatý Ignáci, úhlavní nepříteli všech nepravostí,

Svatý Ignáci, horlivý šiřiteli pravé víry,.

Svatý Ignáci, ochránce pokoje a pravé moudrosti,

Svatý Ignáci, zářící světlo křesťanů,

Svatý Ignáci, požehnaný vůdce kajících duší,

Svatý Ignáci, osvícený učiteli duchovního života,

Svatý Ignáci, slavný spisovateli duchovních cvičení,

Svatý Ignáci, veliký dobrodince svých pronásledovatelů,

Svatý Ignáci, přísný soudce svých jednání a myšlenek,

Svatý Ignáci, zázraku pokory,

Svatý Ignáci, zrcadlo pravé zbožnosti,

Svatý Ignáci, lékaři nemocných,

Svatý Ignáci, křisiteli mrtvých,

Svatý Ignáci, veliký divotvůrce,

Svatý Ignáci, horliteli pro spásu duší,

Svatý Ignáci, útočiště utiskovaných,

Svatý Ignáci, útěcho ubohých,                                              oroduj za nás.

Svatý Ignáci, zápalná oběti lásky Boží,

Svatý Ignáci, vzore poslušnosti,

Svatý Ignáci, obdivuhodný milovníku a ochránce čistoty,

Svatý Ignáci, veliký příteli chudoby,

Svatý Ignáci, biči zlých duchů,

Svatý Ignáci, vzore všech ctností,

Svatý Ignáci, který jsi vyšším osvícením od Boha byl nadmíru omilostněn,

Svatý Ignáci, jenž jsi tajemství Nejsvětější Trojice s nejhlubší úctou rozjímal,

Svatý Ignáci, jenž jsi anděly s velikou vroucností uctíval,

Svatý Ignáci, jenž jsi jako apoštol na spáse lidí pracoval,

Svatý Ignáci, jenž jsi milostí a duchem proroka naplněn byl,

Svatý Ignáci, jenž jsi při všem větší čest a slávu Boží na zřeteli měl,

Svatý Ignáci, který sis svým přísným životem korunu mučednickou zasloužil,

Beránku Boží,

který snímáš hříchy světa,                  smiluj se nad námi.

Beránku Boží,

který snímáš hříchy světa,                  smiluj se nad námi.

Beránku Boží,

který snímáš hříchy světa,                  smiluj se nad námi.

Oroduj za nás, svatý otče Ignáci,

abychom byli hodni zaslíbení Kristových.

 

Modleme se:

Bože, jenž jsi k šíření větší slávy svého jména posílil Církev bojující působením svatého Ignáce novou zálohou, uděl, abychom jeho pomocí a následováním, bojujíce na zemi, zasloužili si být s ním korunováni v nebi. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

zpracoval Josef Stuchlý, SJ

 

Modlitba novény:

Bože, zapal naše srdce Duchem své lásky, abychom vždy smýšleli a jednali tak, jak se ti líbí, a upřímně tě milovali ve svých bratřích.

Shlédni na nás, nebeský Otče, když s úctou vzýváme nejsvětější jméno tvého Syna, ohlašující naši spásu, a naplň nás už nyní radostí z toho, co pro nás připravuješ v nebi. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Oroduj za nás, svatý otče Ignáci,

aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:

Bože, tys založil prostřednictvím svatého Ignáce Tovaryšstvo Ježíšovo. Prosíme tě, zahrň je duchovními i pozemskými dary: ať je s tebou spjato bezúhonností a láskou, ať poznává, co se líbí tvé velebnosti, a ať to také věrně plní. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.Zobrazeno 2881×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.