Akce již proběhla.

Novéna ke sv. Ignáci z Loyoly

12. 7. 2011 0:00

V prvním dni novény k sv. Ignáci z Loyloly si v jeho životopise připomeneme, že všichni jsou povoláni ke svatosti a to ať jsou Bohu vzdáleni jakkoliv.


Zahajení: Ve jménu Otce i Syna …

 

Životopis - 1. část:

Když bylo Iňigovi patnáct nebo šestnáct let, vydal se za další výchovou do Arévala (dnes v Avilské provincii) do domu Juana Velázqueze, nejvyššího strážce pokladny kastilského království Ten byl přítelem Iňigova otce a nabídl se, že se o benjamína z Loyoly bude starat jako o syna.

Iňigo se tam musel cítit jako doma, obklopen Vé-lasquezovými syny, z nichž mnozí byli zhruba stejného věku jako on a žili „na vysoké noze".

Ve Velázquezově paláci se seznámil s králi a dvořany Požíval všechna privilegia aristokracie té doby. Oddal se „dobrému životu": honům, turnajům a kláním, plesům, příležitostným hrám (kartám a kostkám) a galantním dobrodružstvím. O mnoho let později už jako Ignác z Loyoly vyznal, že byl „propadlý světským marnostem" a že v té době páchal „mladické nezbednosti".

Iňigovi se velmi líbila hudba a tanec. Dovedl velmi úhledně psát a přečetl značné množství rytířských románů, „bestsellerů" tehdejší doby. Bylo to deset let mladistvého veselí bez přílišného přemýšlení o budoucnosti.

Velázquezovu rodinu však postihlo náhlé neštěstí, které zastihlo nepřipravené jak Iňigovy vychovatele, tak jeho samotného. Smrt Fernanda Katolického způsobila této rodině zkázu. První rozhodnutí budoucího krále Karla I. se nemile dotkla Juana Velázqueze, protože měl dojem, že poškodí královské dědictví. Rozhodl se jim oponovat silou. Poražený a zadlužený zemřel v roce 1517. Iňigo se ocitl bez ochránce. Neměl nic.

Vdova po Velázquezovi mu dala jisté množství peněz a doporučující listiny pro vévodu z Nájery

Don Antonio Manríque de Lara, vévoda, byl šlechticem na vzestupu. Podporoval budoucího císaře a byl místokrálem Navarry. Inigo byl vévodovým důvěrníkem a doprovázel ho na různých jednáních a jeho návštěvách u dvora. Je možné, že se přitom ucházel o princeznu Kateřinu Rakouskou. Dnes se životopisci domnívají, že to byla ona, na koho naráží Iňigo, když mnohem později vyznává, že vzhlížel k dámě mnohem vyššího postavení než byla markýza či vévodkyně.

Ve službách vévody bojoval proti těm, kteří se stavěli proti Karlu I. Byl tak přítomen při obléhání a obsazení města Nájery, odbojného vůči králi, nechtěl se však účastnit plenění' a drancování, která pak nastala. Týž vévoda ho zplnomocnil k „uklidnění" vzbouřených guipuzcojských měst. Projevil se jako skvělý diplomat a s úspěchem provedl své poslání.

Iňigo nepatřil mezi ty, které bychom nazvali vojáky z povolání. Byl ovsem šlechticem a rytířem, a dovedl tedy vládnout zbraněmi, bylo-li toho zapotřebí.

Války té doby se vedly značně odlišně, než jak je tomu dnes. Když se tedy král Francie rozhodl podpořit Henrí ďAlbreta v uchazečství o navarrský trůn, místokrál shromáždil síly k obraně oblasti. Mezi povolanými byli mimo jiné Iňigo a jeho bratr Martin, pán z Loyoly.

Tehdy bylo Inigovi třicet let. Nebyl ženatý a neměl žádný majetek kromě vlastního postavení. Léta mladistvé nevědomosti měl za sebou, ale stále se toužil proslavit ve společnosti své doby

 

Litanie:

Pane, smiluj se.                                            Pane, smiluj se.

Kriste, smiluj se.                                           Kriste, smiluj se.

Pane, smiluj se.                                            Pane, smiluj se.

Bože, náš nebeský Otče,                              smiluj se nad námi.

Bože Synu, Vykupiteli světa,

Bože Duchu svatý,

Bože v Trojici jediný,

Svatá Maria, bez poskvrny hříchu prvotního počatá,                             oroduj za nás.

Svatý Ignáci, oslavený zakladateli Tovaryšstva Ježíšova,

Svatý Ignáci, horlivý následovníku Syna Božího,

Svatý Ignáci, vroucí ctiteli Panny Marie,

Svatý Ignáci, neohrožený bořiteli kacířstva,

Svatý Ignáci, mocná podporo Církve bojující,

Svatý Ignáci, horliteli pro časté přijímání,

Svatý Ignáci, vůdce svých řeholních bratří za pravou víru bojujících,

Svatý Ignáci, mocný ochránce mládeže,

Svatý Ignáci, vyvolená nádobo k oslavení jména Ježíšova,

Svatý Ignáci, vytrvalý obhájce katolického náboženství,

Svatý Ignáci, úhlavní nepříteli všech nepravostí,

Svatý Ignáci, horlivý šiřiteli pravé víry,.

Svatý Ignáci, ochránce pokoje a pravé moudrosti,

Svatý Ignáci, zářící světlo křesťanů,

Svatý Ignáci, požehnaný vůdce kajících duší,

Svatý Ignáci, osvícený učiteli duchovního života,

Svatý Ignáci, slavný spisovateli duchovních cvičení,

Svatý Ignáci, veliký dobrodince svých pronásledovatelů,

Svatý Ignáci, přísný soudce svých jednání a myšlenek,

Svatý Ignáci, zázraku pokory,

Svatý Ignáci, zrcadlo pravé zbožnosti,

Svatý Ignáci, lékaři nemocných,

Svatý Ignáci, křisiteli mrtvých,

Svatý Ignáci, veliký divotvůrce,

Svatý Ignáci, horliteli pro spásu duší,

Svatý Ignáci, útočiště utiskovaných,

Svatý Ignáci, útěcho ubohých,

Svatý Ignáci, zápalná oběti lásky Boží,

Svatý Ignáci, vzore poslušnosti,

Svatý Ignáci, obdivuhodný milovníku a ochránce čistoty,

Svatý Ignáci, veliký příteli chudoby,

Svatý Ignáci, biči zlých duchů,

Svatý Ignáci, vzore všech ctností,

Svatý Ignáci, který jsi vyšším osvícením od Boha byl nadmíru omilostněn,

Svatý Ignáci, jenž jsi tajemství Nejsvětější Trojice s nejhlubší úctou rozjímal,

Svatý Ignáci, jenž jsi anděly s velikou vroucností uctíval,

Svatý Ignáci, jenž jsi jako apoštol na spáse lidí pracoval,

Svatý Ignáci, jenž jsi milostí a duchem proroka naplněn byl,

Svatý Ignáci, jenž jsi při všem větší čest a slávu Boží na zřeteli měl,

Svatý Ignáci, který sis svým přísným životem korunu mučednickou zasloužil,

Beránku Boží,

který snímáš hříchy světa,                  smiluj se nad námi.

Beránku Boží,

který snímáš hříchy světa,                  smiluj se nad námi.

Beránku Boží,

který snímáš hříchy světa,                  smiluj se nad námi.

Oroduj za nás, svatý otče Ignáci,      abychom byli hodni zaslíbení Kristových.

 

Modleme se:

Bože, jenž jsi k šíření větší slávy svého jména posílil Církev bojující působením svatého Ignáce novou zálohou, uděl, abychom jeho pomocí a následováním, bojujíce na zemi, zasloužili si být s ním korunováni v nebi. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Modlitba novény:

Bože, zapal naše srdce Duchem své lásky, abychom vždy smýšleli a jednali tak, jak se ti líbí, a upřímně tě milovali ve svých bratřích.

Shlédni na nás, nebeský Otče, když s úctou vzýváme nejsvětější jméno tvého Syna, ohlašující naši spásu, a naplň nás už nyní radostí z toho, co pro nás připravuješ v nebi. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Oroduj za nás, svatý otče Ignáci,

aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:

Bože, tys založil prostřednictvím svatého Ignáce Tovaryšstvo Ježíšovo. Prosíme tě, zahrň je duchovními i pozemskými dary: ať je s tebou spjato bezúhonností a láskou, ať poznává, co se líbí tvé velebnosti, a ať to také věrně plní. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Zobrazeno 4343×

Komentáře

tvi

"Svatý Ignáci, neohrožený bořiteli kacířstva" - ještě chybí velkopáteční přímluva "za kacíře a rozkolníky" a "za proradné Židy"... ;-)

evulka

(hm, jak to, ze mam k tvojmu prispevku (@tvi) moznost "smazat"?)

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.