Akce již proběhla.

Nikdo nemá Lásku + větší

21. 9. 2011 11:40


Každý lék obsahuje příbalový leták s vysvětlením a návodem k užívání, dávkování, vedlejšími účinky atd. Mladí lidé dostali v Madridu také lék, který mohou užívat každý den a přitom nehrozí riziko předávkování. Je to kříž. Kristův kříž léčí všechny duchovní nemoci, důsledky hříchu. Obsah příbalového letáku, jak používat kříž, indikaci, kontraindikaci, varování dávkování či vedlejší účinky, je zde.


WYD-11_Preklad_receptu.pdf

Nikdo nemá Lásku + větší
„Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé.“ (Ježíš Kristus)
Přečti si pozorně tenhle příbalový leták, než začneš používat Kříž.    
Příbalový leták si dobře uschovej.  Je možné, že si ho budeš muset přečíst ještě jednou.   
Kristův kříž léčí všechny duchovní nemoci, důsledky hříchu.    
Tenhle lék vám byl předepsán pro vaši osobní potřebu, ale nebojte se ho odporučit jiným, i když jejich nemoci a symptomy budou odlišné.  Má obecnou účinnost.   
Jestli máte nějakou nejasnost, obraťte se na kněze nebo na osobu formovanou v oblastech víry.
V tomhle příbalovém letáku najdete:

1.    Co je Kříž a nač se používá.
2.    Indikace
3.    Kontraindikace
4.    Upozornění
5.    Varování
6.    Dávkováni
7.    Způsob užití
8.    Vedlejší účinky
9.    Při neužití léku
10.  Trvání léčby
11.  Expirační doba
12.  Charakteristika

Kristův kříž
1.    CO JE KŘÍŽ A NAČ SE POUŽÍVÁ.
Účinná látka Kříže je Boží láska k lidem, která se projevuje dokonalým způsobem v Kristovu kříži, v jeho plné odevzdanosti.
„Každý z nás může říct, aniž by se mýlil: Kristus mě miloval a dal se za mě.“ (Benedikt XVI.)
Kristus je lékař i lék: „žádná jiná příčina nepřiměla Krista přijít na svět než spása hříšníků. Jestliže velký Lékař sestoupil z Nebe, je to proto, že ho zde čekal velký pacient: celý svět“.
(Sv. Augustin)
Kříž je pozvánka k osobní a plné odevzdanosti z lásky.
Kříž je znaménko plus: to, co pojí nebe se zemí a co spojuje nás lidi. Univerzální symbol míru a lásky: volání k svornosti, toleranci, spravedlnosti a odpuštění.  Ukazuje Boží lásku a lidskou svobodu.

2.    INDIKACE
Kříž nás čeká den co den. Nabývá různých podob: únava, pokušení, problémy, nemoci, katastrofy, smrt, protivenství, atd.
Kříž nám říká: „když chce jít někdo za mnou, ať zapře sám sebe, vezme na sebe svůj kříž a následuje mne.“
Odborníci ujišťují, že mnozí nazývají křížem věci, co jím nejsou. Jedná se o falešné kříže, které si vytvářejí ve své představivosti pro svůj egoismus, pohodlí, nedostatek vůle, radosti v utrpení, nedůtklivosti, atd.

3.    KONTRAINDIKACE
Kristova kříže nesmí být nikdy užito jako prostředku k ospravedlnění násilí a zloby. Nenávist si odporuje s Láskou, která je účinnou látkou Kristova kříže.
A proto se nesmí nikdy nosit kříž nebo se s ním či jeho zobrazením vychloubat nehodným způsobem, zesměšňujíce či znetvořujíce jeho opravdový význam.

4.    UPOZORNĚNÍ
Již od prvního století Kristův kříž nenechává nikoho chladným. Někteří se z lásky ke kříži objímají, zatímco jiní ho považují za šílenství: pohoršení kříže.
V první chvíli přijmout kříž může být nepříjemné a těžké, což souvisí se zřeknutím se sama sebe a obětí. To je však normální. Neznepokojujte se. Posilujte se v naději, neboť brzy začne působit účinná látka kříže a také začnete pociťovat radost z lásky. Je to plod radostného objetí se Vzkříšeným Kristem. 
Ježíšův kříž nezaručuje pohodlný život, nicméně zamilovaná srdce, podle obrazu Vzkříšeného.  Volba mezi pohodlím a láskou je na vás.
Být přítelem kříže a žít zamilovaně do Boha způsobí, že se začnete chovat jinak, odlišností životního stylu budete budit pozornost mezi lidmi.  Vzkříšený vám dá sílu a radost jít proti proudu a šířit ve svém okolí účinnou látku kříže: lásku, štěstí.

5.    VAROVÁNÍ
Vždy je těžké nést kříž hlavně, když jej nehledáte.
Jestli jste žil/a daleko od Boha, je pravděpodobné, že budete cítit některý z těchto symptomů, ve větší či menší míře, dle okolností:
Může:
-    Být těžké rozeznat a přijmout svoji hříšnost
-    Žít jako by Bůh neexistoval
-    Prožívat duchovní slabostí hlavně, když žijete v téhle situaci již delší čas
-    Trpět vnitřní poruchou: pýcha, nemírnost, hněv, lakomství, atd.
-    Nést následky závislosti na nezřízeném životě.

Jsou známy případy, kdy odloučenost od Boha vedla k dychtivosti, konzumu, zoufalství, materializmu, cynizmu, fanatizmu, nihilizmu, atd.
Jestliže jste v jiném stavu, pochopíte osobitým způsobem význam Kříže, protože trpíte z lásky obtíže svého stavu, aniž si nepřestáváte uvědomovat, že vaše láska je život, který se dává. To samé udělal pro nás Ukřižovaný, skrze své bolesti nám dal život a narodili jsme se k věčnému životu.

6.    DÁVKOVÁNÍ
Zde nehrozí riziko předávkování. Srdce touží po opravdové lásce: „učinil jsi nás pro sebe, Pane, a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě“ (Sv. Augustin).
Proces uzdravení skrze Kristův kříž má následující kroky:
-    V první řadě se uznáte za hříšného člověka a rozeznáte, co je zlo: osobní hřích: „první dílo milosti Ducha Svatého je obrácení. Člověk se obrací k Bohu a odvrací se od hříchu, přijímajíce tak odpuštění a milost“ (Katechizmus).
-    Současně začne vyvěrat z vašeho srdce lítost vůči Kristovu kříži. Nebude to jenom jednoduchá lítost v důsledku vlastních hříchů, které považujete za omezení, chyby nebo věci, co se dějí.  Bude to opravdová bolest z lásky, protože jste urazili Ukřižovaného.
-    Lítost vám umožní obnovit se, začít opět od začátku. Ježíš říká: „větší radost je v nebi z jednoho hříšníka, který dělá pokání, než z 99 spravedlivých, kteří pokání nepotřebují“.
-    Pamatujte, že máte možnost zpovědi s knězem v nejbližším kostele: „Zpověď je duchovní znovuzrození, které proměňuje kajícníka v novou bytost. Tenhle zázrak milosti může způsobit jedině Bůh a projevuje se skrze slova a gesta kněze.“ (Benedikt XVI.)

7.    ZPŮSOB UŽITÍ
Kříž se může užívat různými způsoby, v jakoukoliv noční či denní hodinu. Snažte se ho používat denně.
Je ho možné:   

-    Nosit sebou stejně, jako mnoho lidí nosí u sebe fotografii milované osoby v zápisníku, peněžence, mobilu, jako šetřič obrazovky nebo v autě. Ti, co milují Krista, se snaží nosit stále sebou Kristův kříž.   

-    Položit kdekoli.  Kříž stojí v čele – jako znak míru a lásky – měst, pohoří, cest a budov.  Kříže najdeme v milionech domácností, chudých i bohatých, a na všech pěti kontinentech.  Při křtu novorozených se jim dělá znamení kříže.  Děti nesou krucifix v den prvního Sv. přijímání. Mnohých nemocným kříž pomáhá v bolestech, je jejich útěchou.  Tisíce lidí umírá s křížem v rukou a znak kříže převládá tam, kde odpočívají pozůstatky v očekávání vzkříšení.

-    Adorovat a nechat ho mluvit.     
„Kříž je živá kniha, z které se učíme, kdo jsme a jak máme jednat. Tahle kniha je před námi stále otevřená.“ (Jan Pavel II.)    
„Hleďme na Krista vztyčeného na kříži! On je nejúžasnější zjevení Boží lásky. Na základě tohoto pohledu křesťan nachází směr ve svém životě a ve své lásce. Při kontemplaci Krista jsme Kristem kontemplovaní.“ (Benedikt XVI.)   

-    Líbat. Polibek kříže je ukázkou hluboké lásky k Ježíši. Velmi se doporučuje. „Tvůj kříž by si jako křesťan stále měl nosit sebou, položit ho na svůj psací stůl a políbit ho před spaním a po probuzení a když se tvé ubohé tělo vzbouří proti duši, líbej ho také.“ (Cesta)   

-    Proměnit v modlitbu. Toho se dosáhne obrácením se na obraz Ukřižovaného, podívej se do jeho očí a zeptej se ho: Ježíši, Ty, který si zemřel z lásky ke mně, co chceš abych udělal/udělala?

Modlitba před Ukřižovaným je sílou, která mocně obnovuje duši. Dodává duchovní energii do největšího úsilí.  Nejlepší modlitba, kterou nás Kristus naučil:

Otče náš, jež si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Nenechej nás upadnout do pokušení, ale chraň nás od zlého.  Amen.

8.    VEDLEJŠÍ ÚČINKY
Mít blízko sebe Kristův kříž vás přivede k:
-    Životu s radostí, odevzdaný do Božích rukou.
-    Překonávání s velkomyslností každodenní těžkosti.
-    Pevnosti a charakteru, abyste mohl jít proti proudu, i když vaše okolí to bude  považovat za přehnané.
-    Čistému životu.
-    Oběti v práci a k službě těm, co pracují ve vašem okolí.
-    Odvážné obraně Božích práv, sociální spravedlnosti, profesionální cti a také těch nejslabších a nejvíce potřebných.
-    Otevření srdce pro zaslechnutí Božího volání k úplné odevzdanosti.
-    Spojení svých nejhlubších přání s přáními Kristova srdce.
-    Nenucenému mluvení o Bohu.

9.    PŘI NEUŽITÍ LÉKU
(z lenosti, nevědomosti nebo vědomě)
Je obecně známo, že daleko od Boží lásky – léku srdce – se objevují škodlivé působení, plody hříchu.
Každý člověk je cítí ve svém nitru, rozdílným způsobem a v různé míře. Byly popsány následující symptomy:

-    výbuchy hněvu a neschopnost prominout urážky
-    Koktání při vyjádření slov odpuštění
-    Snížení soucitu a pochopení chyb druhých.
-    Neudržení hněvu, chlípnosti, pýchy.
-    Závratě marnivosti.
-    Nadměrné vylučování slin při artikulaci stížností, kritiky, šeptání a suchost v ústech při mluvení o Bohu nahlas.
-    Rozmazané vidění reality: kde jsou bratři, vidí se jenom nepřátelé.
-    Dávení z egoizmu, které vede k opovrhování těmi nejslabšími.
-    Morální zmatenost.
-    Necitlivost vůči potřebám druhých.
V extrémních případech se může dojít až k nenávisti, násilí, vraždě, atd.
Často dochází k viditelným projevům, které je možné konstatovat ze somatického hlediska. V mnohých případech jde o jednoduchý pohled do očí.
Doporučuje se činit s Kristovou pomocí osobní zpytování, abyste poznali, které z těchto symptomů vám dělají největší potíže. Jestliže mají vážný charakter, je nutno se obrátit co nejrychleji na Lékaře – kněz je jeho představitelem ve zpovědnici – aby vám odpustil, uzdravil vás a vrátil vám pokoj. Zpověď je svátostí radosti.    
Vyzpovídat se = oslava = radost v nebi a v srdci.
Následně se odporučuje přijmout svátost Eucharistie.  Je vhodné pamatovat, že „kdo si je vědom těžkého hříchu, musí nejdříve přijmout svátost smíření předtím, než bude přijímat“ (Katechizmus).

10.    TRVÁNÍ LÉČBY
Celý život.
Pamatujte: čím více se spojíte s Křížem, tím větší bude působení účinné látky.
Jeho intenzivní a stálé užívání umocní účinek lásky v různých oblastech života.

11.    EXPIRAČNÍ DOBA
Tenhle lék nemá expirační dobu.    
Kristův kříž je definitivní lék.    
Nemá omezenou dobu působení:    
„kde býval hřích, přebývá milost“ (Sv. Pavel)

12.    CHARAKTERISTIKA
Kříž z kovu s ukřižovaným Kristem.
První kříž byl z hrubého dřeva. Ukřižování bylo nejkrutější umučení, trest vyhrazený otrokům.

Mějte kříž v blízkosti a na očích dětí, mladých i starších lidí.
(všichni najdou v Kristově kříži opravdové štěstí, pro sebe a pro ostatní).
Vedle kříže stojí jeho Matka – naše Matka - Maria.    
Má před sebou dvě děti:    
ukřižovaného Ježíše a čtenáře tohoto příbalového letáku.

 

 

Zobrazeno 6872×

Komentáře

BaP

Super. Zajímalo mě, co se tam vlastně píše.

Simona Procházková (Delfinium)

BaP: A kde se co píše ?

MaryPal

super! taky jsem si to chtěla přeložit, ael s mou znalostí šp by mi to určitě trvalo strašně dlouho :-))
moc děkuji!

Lenochod

tak to je úžasné... díky anglicky to fakt ešlo přeložit, vlastně jsem si doted ani neuvedmoila ze to tam bylo :) dík

Zobrazit 4 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.